Müselsel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birbirine bağlı olan, silsile halinde, ardı ardına zincirleme olarak (gelen): Hatta buna son asırlardaki müselsel istiklal savaşlarımızın şerefli izleri de ilave edilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: Nihad Sami Banarlı)
  2. Bütün mısraları (veya bendlerle yazılırsa her bendi) aynı kafiye ile yazılan manzume, musarra.


Müselsel Gazel Örneği


Bir hüsn dahı bagladı hatdan ‘izâr-ı yâr
Etrâf-ı bâg hûb olur olsa benefşezâr

Ebr-i bahâr-ı hüsndür ol zülf-i müşg-bâr
Yagdı ‘izârı bâgına hat sanma zînhâr

Gülzâr-ı hüsni olmaz idi böyle sebzezâr
Akıtmayaydı yaşumı çok çok o gül-’izâr

Esdürmeyeydi sarsar-ı âhum cefâ-yı yâr
Mir’ât-ı hüsni olmaz idi böyle pür-gubâr

Bâkî ‘izâr-ı yârda hat sanma görinen
Zerrâtdur ki mihr-i münîr itdi aşikâr
( 0 soru/yorum )