İşaret nedir ne demektir? Trafik işaretleri ve anlamları

(Arapça) Anlamlı davranış. Dilsizler özel işaretlerle anlaşırlar. Anlam yükletilen şey, im, belirti, bel, bellik, sim. Alamet, emare, sin...

İstrongilos Balığı

İstrongilos balığı Kemikli balıklar takımının izmaritgiller familyasından, sivri burunlu, toparlakça, sırtında tek yüzgeci bulunan, Ak...

İşadamı nedir? İş adamı ne demektir? Anlamı

Büyük iş adamı Rahmetli Sakıp Sabancı Ticaret ya da sanayi alanında önemli ve büyük işler yapan kimse. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenm...

İstizan nedir? İstizan etmek (eylemek) ne demektir? Anlamı

İzin talebi, yetki veya izin istemek. İstizan etmek (eylemek) : İzin istemek, müsaade istemek. Turizm mevsimi süresince, Türkiye’ye grup...

İstizah nedir? İstizah etmek ne demektir? Anlamı

Herhangi bir konunun, bir sorunun açıklanmasını, açıklığa kavuşmasını isteme. Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan b...

İstiva nedir? İstiva hattı ne demektir? Anlamı

Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması. Ortada ve tam yerinde, tam derecesinde bulunma. Yükselmek ve karar kılmak. Ehli Sünnet, i...

İstişare nedir? İstişare etmek ne demektir? Anlamı

Bir iş yapmadan önce o husus hakkında başkalarının görüşünü alma, fikirlerini sorma, danışma. İstihare eden, mahrum kalmaz, istişare eden pi...

İstisna nedir? İstisnalar kaideyi bozmaz ne demektir? Anlamı

Ayırma, benzerlerinden ayrı tutma, kural dışı sayma, ayrıklık. İstisna etmek: Ayrı tutmak. İstisnai: Benzerlerinden ayrılan, kural dış...

İstiskal nedir? İstiskal etmek ne demektir? Anlamı

Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme, dolayısıyla kovma, yüz vermeme. Malumdur ki, insan sevmediği, istiskal ettiği adamların nazar...

İstiridye nedir? İstiridyegiller

İstiridye Yumuşakçaların yassı solungaçlılar sınıfından, sığ yerlerde alt kabuğuyla tutunarak yaşayan, güçlü kaslarla birbirini üzerin...

İstirham nedir? İstirham etmek ne demektir? Anlamı

Yalvarma, merhamet dileme, rica etme, isteme. İstirham ediyorum nereye başvurmam gerekir yardımcı olunuz lütfen. Zorunlu lütfen yerine kul...

İstirahat nedir? İstirahat etmek ne demektir? Anlamı

İstirahat etmek Dinlenme. (Bir hastalık veya yorucu bir işten sonra) İyileşmek veya gücünü toplamak için uyumak. İstirahat etme...

İstintaç nedir ne demektir? Anlamı

Sonuç çıkarma, sonuca varma, çıkarsama. (mantık) "Sonuç çıkarma, sonuca ulaşma, bir şeyi başka bir şeyden çıkarmayı isteme" gib...

İstralya nedir ne demektir? Anlamı

Gemide direk ve çubukları baş tarafından, yani burun tarafından tutan halat. Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak. (deniz...

İstinsah nedir? İstinsah etmek ne demektir? Anlamı

Bir metni, bir kitabı veya yazma bir eseri el yazısıyla kopyalama. Yazmaların istinsahı ile ilgili dikkat çeken husus, bazı müstensihlerin ...

İstinkaf nedir? İstinkaf etmek ne demektir? Anlamı

Çekinme, geri durma, çekme, çekimser kalma. Türkiye hükümeti bu yardımdan istinkaf eden İsveç ve Mısır hükümetleriyle haklı olarak kendini m...

İstinga nedir? İstinga etmek ne demektir? Anlamı

Yelkenleri çeşitli noktalardan çekip toplamak yoluyla sarılmalarını kolaylaştıran halat. İstinga etmek: Yelkenleri toplamak. İstinga y...

İstinaden nedir ne demektir? Anlamı

Bir görüşe bir düşünceye (her hangi bir şeye) dayanılarak, o nedenle. Dilekçenize istinaden durumu tekrardan gözden geçireceğim (derleme cüm...

İstimdat nedir? İstimdat etmek ne demektir? Anlamı

İmdat isteme, yardım isteme, yardımına çağırma. İstimdat etmek: Yardım istemek, yardıma çağırmak. Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhaniye...

İstimbot nedir? Anlamı

İstimbot İslimle (yani buhar gücüyle) işleyen filika büyüklüğünde deniz teknesi, çatana. Rıhtıma büyük bir istimbot yanaşmış, sarı bac...

İstikşaf nedir? İstikşaf etmek ne demektir? Anlamı

Keşfe çıkma, araştırma, yoklama, açınsama. Jeofizik istikşaf ve aramalardan maksat, yer altındaki kıymetli maden yataklarını, bu işe elveriş...

İstikrar nedir ne demektir? Anlamı

Belli bir noktada, aynı kararda ve biçimde sürüp gitme, kararlılık. Toplumlar eğer barış ve istikrar içinde yaşamak istiyorlarsa, milli kül...

İstikbal nedir ne demektir? Anlamı

Gelecek (zaman). İstikbal dediğimiz gelecek günler dahi, zaman yürürken "hal" olacaklar, sonra maziye karışacaklardır. (İlgili cü...

İstiklal Marşı (10 kıta yazılı)

İstiklal Marşı Orijinal diliyle İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve on kıtadan oluş...

İstiklal nedir ne demektir? Anlamı

Bağımsızlık. Türklerin kalbinde istiklal hissi asırlardan beri mukaddes bir ateş gibi küller altında duruyormuş, söndürüleceğini hissettiği...

İstikamet nedir? İstikamet vermek ne demektir? Anlamı

(Gidilen veya takip edilen) Yön, cihet, izlenen yol. Son ayetler, Hz. Zülkarneyn'in doğu istikametinde de ilerlediğini ve bu istikamett...

İstihsal nedir? İstihsal etmek ne demektir? Anlamı

Elde etme. Bu endişeyi zihninden çıkarmamak, bu gaye ile her an maddi veya manevi bir şeyler istihsal etmek zorundadır. (İlgili cümle kayna...

İstihraç nedir? İstihraç etmek ne demektir? Anlamı

(Anlam, sonuç) Çıkarma. Yukarıda anlattığımız sebeplerden, birçok müellifin hayatını, eserlerindeki ufak tefek bilgi kırıntılarından istihr...

İstihlak nedir? İstihlak vergisi ne demektir? Anlamı

Tüketim, yoğaltım, harcamak. Bir memlekette istihlak (tüketim) ve ihracattan aşırı istihsal (üretim), neticesi vahim akıbetler doğurabilir....

İstihkam nedir? İstihkam sınıfı ne demektir? İstihkamcılık Anlamı

İstihkam Birliği İstihkam, düşmanın saldırışını karşılayıp savmak için düzenlenmiş yer. (İstihkam eri, istihkam subayı ve taburu söz...

İstihkak nedir? İstihkak raporu ne demektir? Anlamı

Hak, hak etme, hak kazanma. Bu artık bütün nimetlerin ve istihkak edilmiş bütün mükafatların üstünde sırf Allah'ın fazlı ve keremi ile ...

İstihdam nedir? İstihdam etmek ne demektir? Anlamı

İşçi istihdam etmek Bir işte bir görevde kullanma, çalıştırma. Çalışma istek ve yeteneğinde olan ve 15 - 64 yaş arası iktisadi olarak...

İstihbarat nedir ne demektir? Uluslararası İstihbarat Teşkilatları

İstihbarat alınan haberler, duyulanlar, öğrenilenler demektir. İstihbarat ağı : Haber toplamak üzere bir istihbarat örgütünce kullanılan ...

İstihale nedir? İstihale etmek ne demektir? Anlamı

Bir halden başka bir hale geçme, biçim değiştirme. Bu hayali aşkların çoğu hakiki sevgiye istihale ederler. Artık buna aşk denemez (İlgili ...

İstiğna nedir ne demektir? Anlamı

Teklik edilen bir işe karşı nazlanma, nazlı davranma. Doygunluk, gönül tokluğu, elindekini kafi bulma. Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin...

İstiğfar nedir? İstiğfar etmek ne demektir? Anlamı

İstiğfar, pişman olarak Allahü Teala'dan suçlarının bağışlanmasını dilemek demektir. Allah’tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz Allah, ço...

İstifsar nedir? İstifsar etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. Melekler, Allahü Teala'dan Adem aleyhisselam'ın niçi...

İstifham nedir? İstifham belirmek ne demektir? Anlamı

Soru (kafada beliren). Fakat bu durum, ne olursa olsun, üzerinde düşünülmeye değer bir istifham işareti teşkil etmiştir. (İlgili cümle kayn...

İstifade nedir? İstifade etmek ne demektir? Anlamı

Yararlanma, faydalanma. Kul, hayatta ne yaşarsa yaşasın, her yaşadığından istifade edendir. (İlgili cümle kaynağı: Ali Bektaş) İstifade...

İstif nedir? İstifini bozmamak ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İlginç odun istifi Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın. Kereste, tahta gibi ağaç ürünlerini kurutmak ya da bekletmek amacıy...

İstidlal nedir ne demektir? Anlamı

Dolayısıyla anlatma, (anlam, sonuç) çıkarma. Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma. Şa'bî bu hadisle istidlal ederek cemaatin b...

İstidat nedir? İstidatlı ne demektir? Anlamı

Herhangi bir şeye karşı doğuştan gelen yatkınlık, yetenek, kabiliyet. Fakat bir gün bakıyoruz ki içlerinde büyük bir istidat var. Mesela or...

İstical nedir? İstical etmek ne demektir? Anlamı

İvedilik, acele etme, çabukluk. Birkaç gün etrafı dinlemeli, diyordu, gereksiz bir istical ile eserimi tehlikeye koyarsam ömrümün sonuna kad...

İsticar nedir? İsticar etmek ne demektir? Anlamı

Kirayla tutma, kiralama. Çevre iskelelerde kayıtlı ya da ticari amaçla bölgede bulunan çeşitli türlerdeki sivil gemiler de kiralama "i...

İstiap nedir? İstiap haddi ne demektir? Anlamı

Sığma, içine alma, alabilme. Fabrikalar yanında bin ton arpa istiap edecek bir de silo inşa edilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: Atatürk Çiftl...