Münfail nedir ne demektir? Anlamı

Gücenmiş, alınmış, kırgın. Zannım, bize münfail ki Mevla / Bir badiye halkı yandı, hala / Bir damla su inmiyor semadan / Şebnem bile düşmüy...

Münevver nedir ne demektir? Anlamı

Aydın. Bahsettiğimiz sorunların milletimizin, ülkemizin, dindaşlarımızın ve insanlığın yararına çözülebilmesi için yeni bir münevver neslin...

Münekkit nedir ne demektir? Anlamı

Eleştirmeci, eleştirici, eleştirmen. Münekkit, sanat dışı hiç bir duyguya kapılmadan eseri böylece kavrayan, sanatçının kastı ile bu kastın ...

Münebbih nedir ne demektir? Anlamı

Dalgınlık, gaflet vb.den uyaran, ikaz eden, tembih eden. Türk Tarih Kongreleri, müzakereleri ve sergileriyle mürebbi ve münebbih rollerini ...

Münderecat nedir ne demektir? Anlamı

Münderecat içindekiler, muhteviyat demektir. Ancak bu kitap münderecat itibariyle diğerlerine nazaran oldukça zengindir. Eser, gerek ifade a...

Mündemiç nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan, altından çıkan, içkin. Özgürlüğün insanı insan yapan özünde mündemiç olduğunu bilenler kimse...

Müncer nedir? Müncer olmak ne demektir? Anlamı

Bir yana doğru çekilip sürüklenen. Müncer olmak: Sonuçlanmak, sonucu -e varmak. Ondan sonra Almanya dört sene daha dayandı, lakin netic...

Münazara nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Münazara Münazara (aytışma) bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların, ekip halinde ve bir jüri önünde fikirlerini savundukları b...

Münazaa nedir? Münazaa etmek ne demektir? Anlamı

Ağız kavgası, çekişme, münakaşa. Davud aleyhisselama Yüce Allah şöyle buyurdu: "Ey Davud! Nefsini bırak, çünkü o daima münazaa çıkarır...

Münavebe nedir ne demektir? Anlamı

Nöbetleşe, sıra ile, keşikleme. Bu durumlarda, sünnette gelen münavebe usulüne başvurulmalıdır. Yani bir seferinde biri, diğer seferinde öbü...

Münasip nedir ne demektir? Anlamı

Uygun, yerinde, yaraşır, yakışır. Ruha münasip olan her özelliği, şüphe yok ki tam yerli yerinde, tam uygun olarak halk eden Allah'tır....

Münasebet nedir ne demektir? Anlamı

İlişik, ilişki, ilinti. Allah insan münasebeti; münasebetlerin en sırlısı, en mükemmeli, en benzersizi, en parlağı, en yücesi, en kutsalıdı...

Münakaşa nedir? Münakaşa etmek ne demektir? Anlamı

Tartışma. Münakaşa en az iki kişi arasında meydana gelen kuralları olmayan kontrolsüz ve sert bir şekilde fikir beyan edilmesidir; bir çeş...

Münakale nedir? Münakale emri ne demektir? Anlamı

Ulaşım. İstanbul münakale sisteminin böylece temelli bir çözüme ulaştırılması da önemli bir planlama hedefi olarak beliriyor. Bir şeyi bir...

Münakalat nedir ne demektir? Anlamı

Ulaştırma, taşıma işi, nakil. 1927 yılında, Münakalat (Ulaştırma) Bakanlığı'na bağlı olarak Devlet Demiryolları ve Limanları Umum (Genel...

Münadi nedir ne demektir? Anlamı

Kamuya (halka) duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse, tellal. Bir münadi avazı çıktığı kadar bağırıy...

Münacat nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Yakarış. (edebiyat) Yüce Allah'a yakarmak ve istekte bulunmak (dua) amacıyla yazılan kaside (şiir). Münacat, Klasik Türk şiirinde, g...

Mümtaz nedir ne demektir? Anlamı

Seçkin. Bütün hayatını Allah ve Resulü uğrunda vakfeden mümtaz bir sahabedir. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş, imtiyaz tanınmış. İnsan, bütü...

Mümkün nedir? Mümkün mertebe ne demektir? Anlamları

Olabilir, olabilen, olanaklı. Eğer Dünya Güneş'e daha yakın olsaydı yeryüzündeki su buharlaşır ve yaşam mümkün olmazdı. Mümkün merteb...

Mümin ne demektir kime denir? Anlamı

İnanan, inançlı, imanlı, mutekit. Müslüman. Kelime anlamı itibariyle mümin, inanan demektir. İslam akaidine göre mümin Yüce Allah'...

Mümeyyiz nedir? Mümeyyiz olmak ne demektir? Anlamı

İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen. İnsanı hayvandan ayıran mümeyyiz vasfıdır. (İlgili cümle kaynağı: İbrahim Canan) Ayırt eden...

Mümessil nedir? Mümessillik ne demektir? Kısaca Anlamları

Mümessil, hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, temsilci. Ticari mümessil, ticari biçimde işletilen bir ...

Mümbit nedir ne demektir? Anlamı

Bol ürün veren, verimli, bereketli, bolca biten, bitek. Dedemden miras kalmış olan Adapazarı'ndaki 68 dönümlük mümbit toprağın satılması...

Mümasil nedir ne demektir? Anlamı

Benzeyen, andıran –e benzer, gibi. Bu ve buna mümasil sözler, iddialar daima insanlar arasında var olacaktır (İlgili cümle kaynağı: Ö. Seyfe...

Mümarese nedir ne demektir? Anlamı

Bir işle devamlı meşgul olmanın kazandırdığı el yatkınlığı, yatkınlık, ustalık, hüner. Bu hususta hasıl olacak meleke ve mümarese öyle üç g...

Mümanaat nedir? Mümanaat etmek ne demektir? Anlamı

Engel olma, karşı koyma. Cihadın en efdali odur ki; eğri yolda olup hakka karşı mümanaat gösteren en cebbar hükümdarlara, kumandanlara karşı...

Mültezim nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Osmanlı Devletinde devlete ait rüsum ve vergilerden birinin toplanmasını götürü olarak üzerine alan kimse. Mültezim devlet adına vergi topla...

Mültefit nedir? Mültefit olmak ne demektir? Anlamı

Güler yüz gösteren, hoş davranan. Kibar ve mültefit bir insandı. (derleme cümle) İltifat eden, iltifatkar. Her zamanki nezaketi, güzel yüz...

Mülteci nedir ne demektir? Anlamı

Suriyeli mülteciler Başka bir ülkeye sığınmış kimse. Sığınan, korunup gözetilmek istenen. Mülteci ülkesinde iç savaş, dini, siyasi,...

Mülkiyet nedir? Mülkiyet hakkı ne demektir? Kısaca Anlamı

Özel mülkiyet Mülk iyeliği, sahiplik. Özel mülkiyet. Mülkiyet hakkı: (hukuk) Yasa ya da öteki düzenleyici kurallarla sınırlanmış ...

Mülkiye nedir? Mülkiyeli ne demektir? Anlamı

Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı. Asker olmayanlar sınıfı. Mülkiye memuru. Osmanlı Devleti'nde, üst düzey sivil kamu göre...

Mülki nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkeyle ilgili olan. Ülke yönetimine ilişkin. Asker sınıfı (askeri erkan) dışında kalan, sivil. Mülki erkan. Mülki erkan: Geneld...

Mülk nedir ne demektir? Anlamı

Tapulu mülk Ev, dükkan, arsa, arazi gibi taşınmaz mal. Bunca mülk babasından kalmış. Bir devletin ülkesi. "Adalet mülkün temeli...

Mülhem nedir? Mülhem olmak ne demektir? Anlamı

İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş, esinlenilmiş. Yazıların hemen hepsi, güncel olaylardan mülhem yazılardır. Mülhem olmak: E...

Mülhakat nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütüne katılanlar, ekler. Bir merkeze bağlı olan yerler. "Ankara'nın mülhakatı." İl, ilçe gibi yönetim merkezlerine bağ...

Mülhak nedir ne demektir? Anlamı

Bağlı, bir bütüne sonradan katılmış olan, eklenmiş, ilhak edilmiş. Kişinin mürşidine duyduğu bu muhabbet onu, yolunun büyüklerine ve netice...

Mülemma nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Dizelerinden her biri başka dille yazılmış şiir. Mülemma manzumede bir mısranın bazı kelimelerinin hatta bazı beyitlerinin değişik dillerde...

Mülazım nedir ne demektir? Anlamı

Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. Osmanlıda en istidatlı gençler, hariciyeye mülazım olarak girer, pişe pişe, k...

Mülayim nedir ne demektir? Anlamı

Yumuşak huylu. Arkadaşlarımızdan biri çok mülayim, kızlarla pek muhabbeti olmayan, hemen kızaran utangaç biriydi. (İlgili cümle kaynağı: En...

Mülayemet nedir ne demektir? Anlamı

Yumuşak huyluluk, uysallık. Beşeri münasebetlerin iyi bir istikamette gelişmesinde mülayemet ve tatlılık, dinimizde baş köşeyi işgal eder. ...

Mülaki nedir? Mülaki olmak ne demektir? Anlamı

Buluşan, görüşen, kavuşan. Mülaki olmak: Kavuşmak, buluşmak, görüşmek. Efendimiz: "Muhakkak ki mümin, tam vefat anında Allah'ı...

Mülakat nedir ne demektir? Kısaca Anlamları

Mülakat Buluşma, görüşme, kavuşma. Bir işe alınacak adaylar arasından seçim yapabilmek, davranış ve düşünceleriyle ilgili bilgi edin...

Mülahazat nedir? Mülahazat hanesi ne demektir? Anlamları

Düşünceler, görüşler. Efendim arkadaşlarınıza arz ettiğim mülahazat bunlardı. Mülahazat hanesi: Bir defter ya da cetvelde bir şey hakkın...

Mülahaza nedir? Mülahaza etmek ne demektir? Anlamı

Düşünce, görüş, fikir. Kendi haline bırakıldığında sahibini olumsuz mülahaza ve tavırlara çeken nefis, yüzü hakka dönük irade, idrak ve şuur...

Müktesep nedir? Müktesep hak ne demektir? Anlamı

Kazanılmış, edinilmiş. Müktesep hak: Kazanılmış hak. TTK. 385. madde müktesep haklardan söz etmekle beraber, bunları tanımlamamış sadec...

Müktesebat nedir ne demektir? Anlamı

Edinilen bilgiler, edinç. Bir millet, atalarından tevarüs ettiği ve şimdilerde de yeni terkip, yeni biçim, yeni şekillere sokarak değerlendi...

Mükrim nedir ne demektir? Anlamı

Misafir ağırlamayı seven, ikram eden, konuk sever (kimse). Hz. Muhammed, müşriklere dahi yeri geldiğinde yardım eden alicenap, mükrim ve pek...

Mükerrer nedir? Mükerreren ne demektir? Anlamı

Yinelenmiş, tekrarlanmış, bir çok defa. Çifte veya mükerrer vergileme bir matrahtan iki veya daha fazla vergi alınmasıdır. Mükerreren: ...

Mükemmel nedir ne demektir? Anlamı

Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, dört dörtlük. Çok güzel, harikulade, şahane. Halbuki kainatta insan elinin karışıp karıştırmadığı her...

Mükellef nedir? Mükellefiyet ne demektir? Kısaca anlamları

Mükellef vergi ödeme yükümlülüğü olan kişidir Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, yükümlü. Ne yapalım; herkesin bir vazife ile mükellef...