Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi, (zooloji) boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çevikli...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı. Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos: parmak, skopevo: gözlemek) parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi...

Ban nedir? Banlamak ve banlanmak ne demektir? Anlamları

(Hırvatça, tarih) Eskiden Macaristan ve Yugoslavya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. Yasaklamak, menetmek, ...

Nobran nedir? Nobranlık ne demektir? Anlamı

Nobran, davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan. Bir kimseye nobran olduğunu söylemekte bir bakıma nobranlıktır. Duyarsız, dan dun, gönü...

Çakırdoğan nedir? Çakırdoğan kuşu

Çakırdoğan kuşu Çakırdoğan: (zooloji) Kartalgillerden, sırtı kahverengi ya da kül rengi ve enine çizgili, oldukça uzun kuyruklu, orma...

Çakır nedir ne demektir? Çakır ne renktir? Anlamı

Çakır göz Açık mavi hareli ela renkli (göz). Önceleri mavi gözlüm diye severlermiş, sonraları çakır gözlü olmuşum daha sonraları da y...

Çakıl nedir? Çakıl taşı ne demektir?

Çakıl taşı Çakıl akarsular tarafından taşınarak ya da deniz kıyılarında dalga hareketleriyle sürüklenerek yuvarlaklaşmış ve yüzeyi dü...

Çakaloz nedir ne demektir? Anlamı

Çakaloz, eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşına benzeyen ...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Bakiye, muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsi...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil. Eskiden, kadı vekili. Naip, at...

Nakşetmek nedir ne demektir? Anlamı

"Zihne iyice yerleştirmek, ... perçinlemek" anlamında kullanılan zihne nakşetmek deyişinde geçer. Süslemek, bezemek, nakış yapma...

Nakli nedir? Nakli yekün ne demektir? Anlamı

Akla değil nakle dayanan, yani söylenegelen, rivayetle öğrenilen (gerçek). Devreden. Nakli mazi: Belirsiz geçmiş kipi, -miş'li geç...

Uğrak nedir? Uğrak yeri ne demektir? Anlamı

Gelip gittikçe sık sık uğranılan yer. Burası gemicilerden başka İstanbul'un en sefil haytaları, kopukları ve kabadayı bozuntularının da...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz ya da borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonu...

Façuna nedir? Façuna etmek ne demektir? Anlamı

Façuna edilen bir halat Façuna, bir halatı hava koşullarından ve sürtünmeden korumak amacıyla tel ya da sicimle sık ve sıkıca sarma iş...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir ne demektir? Anlamı

İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu. Şöhret, şan, nam eş anlamları. Ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Ses. Ün almak ...
1 Yorum

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Devletlerin egemenliği altında bulunan, üzerinde ulusların yaşadığı, uluslar arası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili toprakların tümü....

Şehadetname nedir? Şahadetname ne demektir? Anlamı

Hava Mektebinden alınmış bir Şehadetname. Okul bitirme belgesi. İlkokul şehadetnamesi. Belge. İyi hal şehadetnamesi. Diploma, sert...

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Tabla - Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek sofrası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne ge...

Çala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte gelişigüzel, durmadan, ara vermeden, hızlı hızlı ve aşırı ölçüde kullanıldıkl...

Cari nedir ne demektir? Anlamı

Akan, yürüyüp giden. Geçerli olan, yürürlükte olan. Cari ay : İçinde bulunulan ay. Cari fiyat : Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli ...

Cansiperane nedir? Cansiparane ne demektir? Anlamları

Canını verircesine, canını harcarcasına, canı pahasına. Yokluk içindeki insanlar şehri cansiparane savundu’. Özveriyle, tüm gücüyle. Türki...

Abe nedir ne demektir? Anlamı

Abe (Rumeli ağzı) Teklifsizce konuşmada dikkati çekme ve seslenme sözü. Kelime ilgili örnek cümleler: Yaklaşan göçmen kalabalığına hep bir a...

Kabara nedir ne demektir? Anlamı

Kabara Ayakkabıların altına, dayanıklılığını artırmak ya da kaymayı önlemek için çakılan iri başlı demir çivi. Eskiden süs diye sand...

Canfes nedir ne demektir? Anlamı

Canfes kumaş Desensiz, ince dokunmuş, genellikle yanardöner, parlak, tok, ipekli kumaş. Beni üstü işlemeli canfesten terliklerle kabu...

Cancağız nedir? Cancağızım ne demektir? Anlamı

Cancağız, önemsemezlik anlatan cancağızı isterse sözünde geçer. Sevgi ve teklifsizlik seslenişi olan cancağızım 'da geçer. Dün dünde ...
3 Yorum

Yaban kedisi nedir?

Yaban kedisi Yaban kedisi, (zooloji) Kedigillerden, 60 cm boyunda, sarıya çalan kül renginde, kuyruğu halkalı, küçük hayvanlarla besl...

Jeokimya nedir ne demektir? Anlamı

Jeokimya, yer yuvarlağının çeşitli kısımlarının kimyasal bileşimini belirlemeyi, kimyasal elementlerin dağılımını sağlayan fiziksel ve kimya...

Jeosenklinal nedir ne demektir? Anlamı

Jeosenklinal, yer kabuğunda derinlemesine oluşmuş büyük kırık. Bu kırıkla ilgili ya da bu kırık gibi. Akarsular ve rüzgarlarla aşınıp taş...

Jeopolitik nedir ne demektir? Anlamı

Jeopolitik coğrafi etkenlerin siyasal olaylar ve güçler üzerindeki etkisini inceleyen siyasal öğreti, coğrafi politikadır. Bu bilim siyasi c...

Jeodezi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jeoit Jeodezide Dünya'nın gerçek şekli (yeryüzünde sular olmadığında) Jeodezi; yer yuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile ...

Camadan nedir ne demektir? Anlamı

Eski giyimde, çapraz düğmeli, ipek ya da sırma işlemeli, potur ya da şalvarın üstün giyilen, çokluk kadifeden, bir çeşit kısa yelek. Dört ...

Caize nedir? Caize edebiyatta ne demektir? Anlamı

Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para ya da arma...

Caiz nedir? Caiz değildir ne demektir? Anlamları

Caiz Din, yasa, töre vb. bakımından yapılması sakıncalı ya da yakışıksız olmayan. Din açısından yapılması günah olmayan, müsaade edi...

İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

İcazetname İcazet, izin, onay, müsaade. (Eskiden medreseden alınan) Diploma. Ruhsat. Bir hat türü. İcazetname: Arapça ruhsat...

Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan. İzafi. Görece. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin n...

Ablasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılma, çıkarılma, cerrah eliyle göğüs gibi organın ya da bir tümörün alınması. Çözülme, özellikle ağtabakanın çözülmesi, gevşeyip yumuşa...

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Doğal. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf. Tabii meyve suyu. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yarg...

Vals nedir? Vals yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Vals dansında dönüşler Vals, hızlı ve canlı ritmi olan bir salon dansı ve bu dansın müziği. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sı...

Bağa nedir ne demektir? Anlamı

Kaplumbağa kabuğu Deniz kaplumbağasının kabuğu. Kaplumbağa kabuğu. Kaplumbağa. Kimi hayvanlarda vücudun üst kısmında yer alan ve v...

İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Yaratma, yoktan var etme, yeni ve güzel bir şeyi önceden bir benzeri olmadan ilk defa meydana getirme. Allah'ın inşa ve ibda diye iki t...

İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek. A...

Üfleç nedir ne demektir? Anlamı

Üfleç Bir alevi üfleyip bir şey üzerine yöneltmek için kullanılan, ucunda özel bir memesi bulunan ince metal boru. Kirli havayı dışa...

Ödün nedir? Ödün vermek ne demektir? Anlamı

Ödün, ortaya çıkan bir eksikliği, bir dengesizliği gideren, meydana gelen bir boşluğu dolduran ya da bir zararı karşılayan her türlü şey. İv...
4 Yorum

Öd ağacı nedir?

Öd ağacı ve meyvesi Öd ağacı (botanik) Doğu ve Güney Asya'da tropikal bölgelerde yetişen, yapraklarını kış ve yaz dökmeyen ve mey...

Obtüratör nedir ne demektir? Anlamı

Obtüratör, kamerada ya da göstericide, pencere önüne gelen resim, yerini kendinden sonraki resme bırakırken, ışık kaynağıyla film arasına gi...

Lame nedir ne demektir? Anlamı

Elvis Presley'in lame kıyafeti ve ayakkabıları Lame, dokusunda maden çoğunlukla da altın ve gümüş tel bulunan kumaş ya da maden ...

Ceket nedir ne demektir? Anlamı

Erkek spor ceket Ceket çoğunlukla erkeklerin bazen de kadınların giydiği, yelek, gömlek ya da kazak üstüne giydikleri, genellikle önde...

İbadullah nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın kulları. İmdi sen dahî fâni olan şeye meyl ve muhabbet eylemeyesin. Nimetleri ibadullah üzerine harcayasın. Kerem elin...

İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir yere veya bir kimseye ulaştırma, eriştirme. Konsolos telgrafın gönderildiğini bize iblağ etmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. H....

İbiş nedir? İbiş gibi ne demektir? Anlamı

Eski tuluat ve orta oyunlarında çoğunlukla uşak golünü oynayan komik karakter. Türk gölge oyunundaki Karagöz ile orta oyunundaki Kavuklu...

İkta nedir ne demektir? Anlamı

İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun ya da belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet ya da gösterilen bir yar...

Ilgıt nedir? Ilgıt ılgıt ne demektir? Anlamı

Daha çok rüzgar esintisi ve akarsu akışını tarif etmek için kullanılır ve yavaş yavaş, hafif hafif demektir. Rüzgar ılgıt ılgıt esiyor. Şu ...

Badya nedir ne demektir? Anlamı

Badya Badya, iki yanında tutamakları bulunan geniş ağızlı, yayvan, pişirilmiş toprak, ağaç, meşin, metal ya da plastikten yapılmış büy...

Baç nedir ne demektir? Anlamı

Vergi. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan vergi. Fıçı ile pazara ge...

Bacı nedir ne demektir? Bacı kime denir? Anlamı

Şerife bacı Türk Kurtuluş Savaşı'nın halk kahramanlarından Bacı, abla, büyük kız kardeş. Kız kardeş. Bir evde uzun zaman çalı...

Babıali (Bab-ı Ali) nedir nerededir?

Bab-ı Ali Kapısı Gülhane "Yüksek, yüce, ulu kapı" anlamında olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (B...

Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi. "Ben de yaparım" demek kolaydır ama iş başa düşünce, olup bitenlere katlanma yarışında da ipi gö...

Zapturapt nedir? Zapturapt altına almak ne demektir? Anlamı

Disiplin, sıkı düzen, intizam. Zapturapt ordunun temelidir. Ordunun kıymeti bu zapturaptın nev'i ve derecesi ile ölçülür. Zapturapt ne ...

Ilgın nedir ne demektir? Anlamı

Ilgın ağacı Ilgın, Ilgıngillerden, Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede, bu arada Akdeniz bölgesinde de bulunan,...

Bacanak nedir kimdir kime denir? Kısaca anlamı

Eşleri ikiz kardeş olan bacanaklar Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri, başka bir deyişle erkeğin eşinin kız kardeşinin kocası vey...

Süblimleşme nedir? Süblimleşmek ne demektir? Anlamı

Donmuş karbondioksitin (kuru buz) süblimleşmesi Süblimleşme, fizikte bir katı maddenin, ısıtıldığında sıvı duruma geçmeksizin, doğrud...

Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, ıssız, tenha, sapa. Onlar Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile iman ve mukaddesatı uğru...

Şahbaz nedir ne demektir? Anlamı

Şahbaz İri ve gösterişli bir cins akdoğan. Çevik ve becerikli. Yiğit, kahraman, mert (kimse). Şahbaz gibi bulut deler, kötürümle sü...

Öbek nedir ne demektir? Anlamı

Grup, küme. Maddeleri ya da nitelikleri bakımından birbirine yakın olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım. (dil bilim) Özne, yüklem ya d...

Obstrüksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Engellenme, tıkanma veya kapanma. (politika) Bilinçli olarak belli bir kişinin, topluluğun ya da kuruluşun takındığı engelleyici tutum. M...

Oba nedir ne demektir? Anlamı

Oba Bölmeli büyük göçebe çadırı. Çadır halkı, göçebe ailesi. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, ç...

Yadımlama nedir? Yadımlamak ne demektir? Anlamı

Yadımlamak, organizma için önceden özümlemiş olduğu maddeleri, gerekleri kalmayınca, dışarıya atılacak duruma sokmak. Canlı protoplazmayı ...

Yağız nedir ne demektir? Anlamı

Esmer anlamında kullanılmaktadır. Yağız bir delikanlı. Doru. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Yiğit. Bunu o ilk zamanlardaki yağ...

Mablak nedir ne demektir? Anlamı

Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu saplı, diğeriyse yassı araç. Aşure ve çorba kazanla...

İare nedir ne demektir? Anlamı

Geri alınmak üzere iğreti verme, ödünç verme. İare etmek: Ödünç, iğreti vermek. Genel kitaplık gereçlerinden, yönetmeliklere uygun koş...

Cadı maki nasıl bir hayvandır? Özellikleri nedir?

Cadı maki Cadı maki, maymunlar takımının uzun bacaklıgiller familyasından, fare büyüklüğünde, iri kulaklı ve kuyruğu gövdesinden uzun ...

Yeşilbaş ördek ve kısaca özellikleri

Yeşilbaş ördek Yeşilbaş, (zooloji) ördekgillerden, erkeğinin başı yeşil olduğu için bu adı alan, tüyleri karışık renkli, ayakları kırm...

Abes nedir? Abes kaçmak Abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Akla, sağduyuya ve gerçeğe aykırı. Saçma, boş, yararsız, gereksiz. Abes kaçmak : Bir söz ya da davranışın ortama uygun düşmemesi. Ab...

Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Abonman, bir satıcı ya da kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal ya da hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürd...

Abra nedir ne demektir? Anlamı

Abra, dengesiz teraziyi düzeltip ayarlamak için, hafif gelen kesesine konulan taş, demir, çivi veya dirhem gibi bir ağırlık. Dara. Bir de...

Vaat nedir? Vaat etmek ne demektir? Anlamı

Vaat, bir kimseye, bir işi yapmak için verilen söz. Evlenme vaadi. Yapılacağına söz verilen şey. Vaadini unuttu galiba. Vaat etmek: ...
1 Yorum

Fakirhane nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakım yurdu, düşkünler yurdu. Bir ...

Fahte nedir? Fahte usulü ne demektir? Anlamı

Fahte, alaturka müzikte, en çok beste, ilahi, özellikle peşrev formlarında kullanılan, 20 zamanlı ve 12 vuruşlu bir büyük usul demektir. ...

Fakih nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gereği gibi anlamak, bilmek anlamına gelen fıkıh kökünden gelen fakih, İslamiyet'in dini, içtimai, medeni, hukuki ve siyasi büt...

Uçlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Uçlu duruma gelmek. (argo) Vermek, geri vermek, ödemek. "Yıldızı parlayan genç yeteneklerin hevesini kıran muhterem, uçlan bakalım p...

Falihayır nedir? Falihayır saymak ne demektir? Anlamı

Falihayır, iyiye yorulan olgu, uğurlu sayılan şey, hayır belirtisi demektir. Senin hayır duanı bir falihayır addetmiştim. (Tıp Fakültesi mec...

Fagot nedir ne demektir? Anlamı

Fagot Fagot, ince kıvrık bir boru biçimindeki bakır ağızlığın ucunda çifte kamış bulunan ve uç uca takılı iki ağaç borudan oluşan, per...

Mabeyinci nedir ne demektir? Anlamı

Mabeyinci, Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Resmi unvan olarak ilk ...

Materyalizm (maddecilik) nedir ne demektir? Anlamı

Materyalizm (maddecilik) Tüm gerçekliği maddeye indirgeyen ve madde dışında herhangi bir tözün varlığını kabul etmeyen öğreti, özdekç...

Abdal nedir ne demektir? Anlamı

Abdal, Allahü Teala'dan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Tasavvufta Allah'ın sevgili kulları arasından seçilmiş kırk ...

Abani nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden sarık, bohça kundak, elbise, yorgan yüzü vb. yapımında kullanılan, zemini üzerine açık turuncu ipekle dallı nakışlar işlenen bir çe...

Abaka nedir ne demektir? Anlamı

Abaka, bir tür muz elyafından çıkarılan iplik, Manila keneviri. Manila keneviri, liflerinin sağlamlığı ve nem çekici özelliğinin azlığından ...

Maatteessüf nedir ne demektir? Anlamı

Maatteessüf: "Üzülerek belirteyim ki", "ne yazık ki" anlamlarında kullanılır. Bu türkü yeni Türk şiirinin ilk ve maattee...

Maarif nedir ne demektir? Anlamı

Öğretim ve eğitim sistemi. En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. (M. K. Atatürk) Örgütlü öğretim ve eğit...

Şakrak nedir anlamı ne demektir? Şakrak Kuşu

Şakrak kuşu Şen ve gevrek (ses). Şakrak bir kahkaha. Böyle bir sesle konuşan. Şakrak bir kadın. Şakrak kuşu: İspinozgillerden,...

Tablakar nedir ne demektir? Anlamı

Tabla üzerinde ufak tefek şeyler satan seyyar satıcı. Tablakar denilen esnaf, sokakta tablalarda perakende kuruyemiş, sabun, limon gibi şey...

Babayani nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları ve giyinişi gösterişsiz, özentisiz, gelişigüzel olan. Yaşlı, vakarlı adam. Ben bir yandan meslek icabı, bir yandan da herkesç...

Şablon nedir ne demektir? Anlamı

Şablon cetvel Şablon, bir şeyi çoğaltmak veya gerektiğinde pratik ve hızlıca yapabilmek amacıyla hazırlanan örnek ya da model. Üzeri...

Şahniş nedir? Şahnişin ne demektir? Anlamları

Şahniş şahnişin Şahniş veya şahnişin, şahların oturmalarına layık yer demek olup eski evlerde ikinci ya da daha yüksek kattaki odanın ...

Kabare nedir? Kabare tiyatrosu ne demektir? Anlamı

Kabare Kabare, özellikle atraksiyon ve revü gösterileri yapılan eğlence yeri gece kulübü. Meyhane. Kabare şarkısı: Sanat değer...

Jest nedir? Jest yapmak ne demektir? Anlamları

Jest yapmak Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış. Konuşurken ya da herhangi bir davranışta bulunurken el, kol ve başla y...
1 Yorum

Optimizm nedir? Optimist ne demektir? Anlamı

Optimizm (Latince, Fransızca) Her şeyi iyi yönünden alma sistemi, iyimserlik. (felsefe) İyimserlik. "Her şey olması gerektiği ...

Edilgin nedir ne demektir? Anlamı

Etkileme durumunda olmayan, etki alma durumunda olan, münfail. Etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba...

Makastar nedir ne demektir? Anlamı

Giysi için kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, işçilere iş dağıtımı yapan usta. Kesim ustası. Makastar, kendi baş...

Laklakiyat nedir ne demektir? Anlamı

Laklakiyat, boş lakırdılar, değersiz ve saçma sapan sözler, havadan sudan konuşmak, çene çalmak. Büyüklerimiz kahvehanelerde bir takım lakla...

İhtar nedir? İhtar etmek ne demektir? Anlamı

Uyarma, dikkatini çekme, uyarı. Bu ayet bütün insanlığa çok önemli bir ihtardır. Mealen: "Allah başka günahları affedebilir ama şirk k...

Nakzen nedir ne demektir? Anlamı

Nakzen, (nakz: bozma, çözme) "bozarak" anlamında "hükmü nakzedilmiş bir davayı geri çevirmek" ve "yeniden görmek&q...

Oftalmoloji nedir? Oftalmolog ne demektir? Kısaca anlamları

Oftalmoloji, gözün yapısı, çalışması ve hastalıklarıyla uğraşan hekimlik dalı, kısaca göz bilimi demektir. Oftalmolog ise konusunda uzmanlaş...

Babaköş nedir? Babaköş Hayvanı

Babaköş Babaköş (zooloji) ayaksız olduğu için kısa bir yılanı andıran, gövdesi silindir biçiminde, parlak derili, solucan ve böcekler...

Fabl nedir? Fabl Örneği

Fabl, olay kahramanları çoğunlukla hayvan ve bitkilerden seçilen, belirli bir ahlak ya da yaşam dersi vermeyi amaçlayan, kısa, bağımsız, naz...

Hale nedir ne demektir? Anlamı

Ay halesi Güneş halesi Ağıl, ayla. Ayın çevresinde görülen ışık halkası. Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı dair...

Fayrap nedir? Fayrap etmek ne demektir? Anlamları

Herhangi bir şeyi veya işi hızlandırma. Kapı, pencere, giysi vb.yi sonuna kadar açma, çıkarma. Yosun kokusunu duymak için otobüs pencerele...

Örs Nedir Ne Demektir? Anlamı

Örs Üzerinde maden dövülen, büyükleri yere gömülü bir kütüğe çakılı kalın ve bir tarafı koni biçiminde demir araç. Üzerinde, çivi ça...

Tımar nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yara bakımı. Yarayı tımar etmek. Ağaç bakımı. Hayvan temizleme. Atı tımar etmek. (tarih) Osmanlı Devletinde yirmi bin akçeye kadar geli...
2 Yorum

Sansür nedir? Sansürlemek ne demektir? Anlamı

Sansür, her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının hükümetçe önceden denetlenmesi işi, yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olması. Sa...
1 Yorum

Buyurmak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin yapılamasını ya da yapılmamasını kesin olarak bildirmek, emretmek eş anlamı. Öğlenlere kadar döşekten çıkmıyor, kaynanasına iş bu...

Çarliston nedir ne demektir? Anlamı

Çarliston dansı Çarliston, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın duruma gelen, ayak ve diz hareketleri f...

Şemsiye Nedir Ne Demektir? Anlamı

Renkli şemsiye Güneşten ve yağmurdan korunmak için kullanılan, esnek tellerle gerilmiş, su geçirmez kumaştan yapılan, açılır kapanır ...

Ağa nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Yeniçeri Ağası Belirli yörelerde, geleneksel ilişkiler ve ekonomik gücüne dayanarak toplumsal egemenlik kuran, genellikle geniş topra...

Menkıbe nedir? Menakıpname ne demektir? Anlamları

Menkıbe, tarihe mal olmuş kimselerin, din ulularının yaşamı çevresinde oluşturulan olağanüstü olaylar dolu öykü. Menakıpname : Şeyhlerin...

Mahremiyet Nedir Ne Demektir? Anlamı

Mahremiyet, gizlilik, mahrem olma durumu. Mahremiyetine girmek : (deyiminin anlamı) Bir kimsenin özel yaşamının herkesçe bilinmeyen yön...

Tezkere nedir? Teskere ne demektir? Kısaca anlamları

tezkere: Herhangi bir konuda izin verildiğini bildiren resmi kağıt. Yurt dışına asker gönderme konusunda hükümete izin veren tezkere T...

Kredi nedir ne demektir? Anlamı

Kredi Kartı Bir bedel (faiz) karşılığında ödünç olarak verilen para. Kredi faizleri yükseldi. (kelime ile ilgili cümle) Borç ödemede...

Yer Çekimi Nedir Ne Demektir?

Yer Çekimi "İki cismin, birbirini, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters oranlı ve kütleler çarpımıyla doğru oranlı olarak çekmes...