Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi, (zooloji) boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çevikli...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı: Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos: parmak, skopevo: gözlemek) parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi...

Çakaloz nedir ne demektir? Anlamı

Çakaloz topu Eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşı veya ç...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsil edilme...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil. Eskiden, kadı vekili: Naip, at...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz ya da borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonu...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir? Ünlü ne demektir? Anlamı

İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu (şöhret, şan, nam eş anlamları): Hem de çağ açıp çağ kapayan, ünü bütün dünyaya İst...
1 soru/yorum

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Devletlerin egemenliği altında bulunan, üzerinde ulusların yaşadığı, uluslar arası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili toprakların tümü....

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek tablası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne genellikle ...

Çala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte gelişigüzel, durmadan, ara vermeden, hızlı hızlı ve aşırı ölçüde kullanıldıkl...

Cari nedir ne demektir? Anlamı

Akan, yürüyüp giden. Geçerli olan, yürürlükte olan. Cari ay : İçinde bulunulan ay. Cari fiyat : Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli ...

Abe nedir ne demektir? Anlamı

Abe (Rumeli ağzı) Teklifsizce konuşmada dikkati çekme ve seslenme sözü. Kelime ilgili örnek cümleler: Yaklaşan göçmen kalabalığına hep bir a...

Kabara nedir ne demektir? Anlamı

Kabara Ayakkabıların altına, dayanıklılığını artırmak ya da kaymayı önlemek için çakılan iri başlı demir çivi. Eskiden süs diye sand...

Canfes nedir ne demektir? Anlamı

Canfes kumaş Desensiz, ince dokunmuş, genellikle yanardöner, parlak, tok, ipekli kumaş: Beni üstü işlemeli canfesten terliklerle kabul...

Yaban kedisi nedir?

Yaban kedisi Yaban kedisi, (zooloji) Kedigillerden, 60 cm boyunda, sarıya çalan kül renginde, kuyruğu halkalı, küçük hayvanlarla besl...

Jeokimya nedir ne demektir? Anlamı

Jeokimya, yer yuvarlağının çeşitli kısımlarının kimyasal bileşimini belirlemeyi, kimyasal elementlerin dağılımını sağlayan fiziksel ve kimya...

Jeosenklinal nedir ne demektir? Anlamı

Jeosenklinal, yer kabuğunda derinlemesine oluşmuş büyük kırık. Bu kırıkla ilgili ya da bu kırık gibi. Akarsular ve rüzgarlarla aşınıp taş...

Jeopolitik nedir ne demektir? Anlamı

Jeopolitik coğrafi etkenlerin siyasal olaylar ve güçler üzerindeki etkisini inceleyen siyasal öğreti, coğrafi politikadır. Bu bilim siyasi c...

Camadan nedir ne demektir? Anlamı

Eski giyimde, çapraz düğmeli, ipek ya da sırma işlemeli, potur ya da şalvarın üstün giyilen, çokluk kadifeden, bir çeşit kısa yelek. Dört ...

Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan. İzafi. Görece. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin n...

Ablasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılma, çıkarılma, cerrah eliyle göğüs gibi organın ya da bir tümörün alınması. Çözülme, özellikle ağtabakanın çözülmesi, gevşeyip yumuşa...

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Doğal. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf: Tabii meyve suyu. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yarg...

Bağa nedir ne demektir? Anlamı

Kaplumbağa kabuğu Kaplumbağa kabuğu: Başı bağasına gömülü bir kaplumbağa gidiyor önüm sıra... (İlgili cümle kaynağı: M. Yalçın) Deni...

Öd ağacı nedir?

Öd ağacı ve meyvesi Öd ağacı (botanik) Doğu ve Güney Asya'da tropikal bölgelerde yetişen, yapraklarını kış ve yaz dökmeyen ve mey...

Obtüratör nedir ne demektir? Anlamı

Obtüratör, kamerada ya da göstericide, pencere önüne gelen resim, yerini kendinden sonraki resme bırakırken, ışık kaynağıyla film arasına gi...

Lame nedir ne demektir? Anlamı

Elvis Presley'in lame kıyafeti ve ayakkabıları Dokusunda maden çoğunlukla da altın ve gümüş tel bulunan kumaş: Avrupalıların "...

İbadullah nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın kulları: İmdi sen dahî fâni olan şeye meyl ve muhabbet eylemeyesin. Nimetleri ibadullah üzerine harcayasın. Kerem elin...

İkta nedir ne demektir? Anlamı

İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun ya da belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet ya da gösterilen bir yar...

Badya nedir ne demektir? Anlamı

Badya Badya, iki yanında tutamakları bulunan geniş ağızlı, yayvan, pişirilmiş toprak, ağaç, meşin, metal ya da plastikten yapılmış büy...

Baç nedir ne demektir? Anlamı

Vergi. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan vergi: Fıçı ile pazara ge...

Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi: "Ben de yaparım" demek kolaydır ama iş başa düşünce, olup bitenlere katlanma yarışında da ipi gö...

Ilgın nedir ne demektir? Anlamı

Ilgın ağacı Ilgın, Ilgıngillerden, Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede, bu arada Akdeniz bölgesinde de bulunan,...

Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, ıssız, tenha, sapa: Onlar Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile iman ve mukaddesatı uğru...

Şahbaz nedir ne demektir? Anlamı

Şahbaz İri ve gösterişli bir cins akdoğan: Şahbaz, yırtıcı bir kustur ki alıştırılıp diğer kuşları avlamakta kullanılır. (N. H. Onan)...

Öbek nedir ne demektir? Anlamı

Grup, küme. Maddeleri ya da nitelikleri bakımından birbirine yakın olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım. (dil bilim) Özne, yüklem ya d...

Oba nedir ne demektir? Anlamı

Oba Bölmeli büyük göçebe çadırı. Çadır halkı, göçebe ailesi. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, ç...

Yağız nedir ne demektir? Anlamı

Yağız at üstünde yağız savaşçı Teni ve saçları siyaha çalan, koyu buğday rengi olan, esmer (kimse): Hayatın başında kara-yağız bir delikan...

Mablak nedir ne demektir? Anlamı

Mablak (kazan küreği) Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu saplı, diğeriyse yassı araç. ...

İare nedir ne demektir? Anlamı

Geri alınmak üzere iğreti verme, ödünç verme. İare etmek: Ödünç, iğreti vermek. Genel kitaplık gereçlerinden, yönetmeliklere uygun koş...

Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Abonman, bir satıcı ya da kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal ya da hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürd...

Abra nedir ne demektir? Anlamı

Abra, dengesiz teraziyi düzeltip ayarlamak için, hafif gelen kesesine konulan taş, demir, çivi veya dirhem gibi bir ağırlık. Dara. Bir de...

Fakih nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gereği gibi anlamak, bilmek anlamına gelen fıkıh kökünden gelen fakih, İslamiyet'in dini, içtimai, medeni, hukuki ve siyasi büt...

Uçlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Uçlu duruma gelmek. (argo) Vermek, geri vermek, ödemek: "Yıldızı parlayan genç yeteneklerin hevesini kıran muhterem, uçlan bakalım p...

Fagot nedir ne demektir? Anlamı

Fagot Fagot, ince kıvrık bir boru biçimindeki bakır ağızlığın ucunda çifte kamış bulunan ve uç uca takılı iki ağaç borudan oluşan, per...

Abdal nedir ne demektir? Anlamı

Abdal, Allahü Teala'dan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Tasavvufta Allah'ın sevgili kulları arasından seçilmiş kırk ...

Abani nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden sarık, bohça kundak, elbise, yorgan yüzü vb. yapımında kullanılan, zemini üzerine açık turuncu ipekle dallı nakışlar işlenen bir çe...

Abaka nedir ne demektir? Anlamı

Abaka, bir tür muz elyafından çıkarılan iplik, Manila keneviri. Manila keneviri, liflerinin sağlamlığı ve nem çekici özelliğinin azlığından ...

Maarif nedir ne demektir? Anlamı

Öğretim ve eğitim sistemi: En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. (M. K. Atatürk) Örgütlü öğretim ve eğiti...

Tablakar nedir ne demektir? Anlamı

Tabla üzerinde ufak tefek şeyler satan seyyar satıcı: Tablakar denilen esnaf, sokakta tablalarda perakende kuruyemiş, sabun, limon gibi şey...

Babayani nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları ve giyinişi gösterişsiz, özentisiz, gelişigüzel olan. Yaşlı, vakarlı adam: Ben bir yandan meslek icabı, bir yandan da herkesç...

Şablon nedir ne demektir? Anlamı

Şablon cetvel Şablon, bir şeyi çoğaltmak veya gerektiğinde pratik ve hızlıca yapabilmek amacıyla hazırlanan örnek ya da model. Üzeri...

Edilgin nedir ne demektir? Anlamı

Etkileme durumunda olmayan, etki alma durumunda olan, münfail. Etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba...

Makastar nedir ne demektir? Anlamı

Giysi için kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, işçilere iş dağıtımı yapan usta. Kesim ustası. Makastar, kendi baş...

Laklakiyat nedir ne demektir? Anlamı

Laklakiyat, boş lakırdılar, değersiz ve saçma sapan sözler, havadan sudan konuşmak, çene çalmak: Büyüklerimiz kahvehanelerde bir takım lakla...

Babaköş nedir? Babaköş Hayvanı

Babaköş Babaköş (zooloji) ayaksız olduğu için kısa bir yılanı andıran, gövdesi silindir biçiminde, parlak derili, solucan ve böcekler...

Fabl nedir? Fabl Örneği

Fabl, olay kahramanları çoğunlukla hayvan ve bitkilerden seçilen, belirli bir ahlak ya da yaşam dersi vermeyi amaçlayan, kısa, bağımsız, naz...

Hale nedir ne demektir? Anlamı

Ay halesi Güneş halesi Ağıl, ayla. Ayın çevresinde görülen ışık halkası. Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı dair...

Örs Nedir Ne Demektir? Anlamı

Örs Üzerinde maden dövülen, büyükleri yere gömülü bir kütüğe çakılı kalın ve bir tarafı koni biçiminde demir araç. Üzerinde, çivi ça...

Tımar nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yara bakımı: Yarayı tımar etmek. Ağaç bakımı. Hayvan temizleme: Atı tımar etmek. (tarih) Osmanlı Devletinde yirmi bin akçeye kadar geli...
1 soru/yorum

Buyurmak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin yapılamasını ya da yapılmamasını kesin olarak bildirmek, emretmek eş anlamı: Öğlenlere kadar döşekten çıkmıyor, kaynanasına iş bu...

Şemsiye Nedir Ne Demektir? Anlamı

Renkli şemsiye Güneşten ve yağmurdan korunmak için kullanılan, esnek tellerle gerilmiş, su geçirmez kumaştan yapılan, açılır kapanır ...