Kakırdak nedir ne demektir? Anlamı

Eritilen kuyruk yağının erimeyen kızarmış kalıntısı, kıkırdak. Kakırdak ise, kıymalık (kavurma) yaparken küçük küçük doğranmış koyun ku...

Kakıç nedir ne işe yarar?

Kakıç Kakıç, yaklaşık 80 cm uzunluğunda olup balık avında oltayla yakalanan balıkların tekneye ya da sandala alınmasında kullanılan uc...

Kakao nedir ne demektir? Anlamı

Kakao tozu ve çekirdeği (botanik) İkiçeneklilerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen, yapraklarını dökmeyen, her mevsim aç...

Kahya nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden bir daire, bir konak ya da bir çiftliğin işlerini çekip çevirmekle görevli olan kimse. Akşama kadar bir türlü bu niyetini kahyasına...

Kahve nedir ne demektir? Anlamı

Kahve ağacı çekirdekleri (botanik) Kökboyasıgillerden, yirmi kadar türü bulunan, 7 - 8 m boyunda, hoş kokulu ve beyaz çiçekli, sıcak...

Kahramanlık nedir ne demektir? Anlamı

Kahraman Seyit Onbaşı Kahraman olma durumu, kahramanca, yiğitçe davranış, yüreklilik, yiğitlik. Özveri gerektiren bir durumda ortaya...

Kağnı nedir? Kağnı gibi ne demektir? Anlamı

Dingili, tek parça olan tekerleklerle birlikte dönen, iki tekerlekli basit ve öküz hayvanının çektiği araba. Ah, ne hazindi bu kağnı kafiles...

Kahraman nedir? Kahramanca ne demektir? Anlamı

Savaşta korkusuzca çarpışan (kimse), yiğit, batur, alp, bahadır. Bir olayda önemli bir yeri, rolü olan kişi. Bir anlatıda olayların merke...

Kahhar nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın ziyadesiyle kahredici, yok edici güce sahip yüce bir varlık olduğu anlamına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir...

Kah nedir? Gah ne demektir? Anlamı

Kimi vakit, bazen, arada bir anlamlarında kullanılan bir bağlaç, gah. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, Gah akarım seller ...

Kağşak nedir? Kağşamak ne demektir? Anlamı

Kağşamış, parçaları gevşeyip, dağılacak duruma gelmiş. Bu sandalye iyice kağşamış artık değiştirmenin vakti geldi. Vücudu gevşemiş, ihtiya...

İyodoform nedir?

İyodoform İyodoform, kristal görünümlü, saldığı koku hekimlikte antiseptik olarak kullanılan bu sayede mikropların çoğalmasını engelle...

İyelik nedir? İyelik eki ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Bir şey kendisinin olup onu yasa sınırları içinde, dilediğince kullanabilme hakkını taşıma durumu. İyelik düşmesi: (dil bilim) Yapım eki...

İye nedir ne demektir? Anlamı

Bir şey üzerinde mülkiyeti ve sahipliği bulunan kimse. Malik eş anlamı. Bir kimsenin ya da bir tüzel kişinin iyeliği altında bulunan, taşını...

İvmeölçer nedir ne demektir? İvme ölçer ne işe yarar?

İvme ölçer İvmeölçer (fizik) bir hareketin ivmesini saptayan araç. İntegrasyon yoluyla hızı ve ikinci bir integrasyonla da cismin yön...

İvmek nedir ne demektir? Anlamı

Çabuk davranmak anlamına gelen bir eylemdir. Acele etmek eş anlamı. İven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz: (atasözünün anlamı) Ace...

İvme nedir ne demektir? Anlamı ve hakkında kısa bilgi

İvme (fizik) Hareket etmekte olan bir cismin hızının zamana göre değişim oranı, yani hızdaki değişimin, ilgili zamana oranı. Çizgise...

İvaz nedir? İvazlı ve İvazsız ne demektir? Anlamı

Kendi zararına vazgeçme, taviz, ödün. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, edim, eda. Karşılık, bedel....

İvedilik nedir? İvedilikle ne demektir? Anlamı

Tez elden acil olarak yapılma gerekliliği anlamına gelmektedir. Örnek cümleler: Genel Kurul, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının komite...

İvedi nedir? İvedili ne demektir? Anlamı

Çabuk davranma zoru. Eş anlamı acele. Bu soruna ivedi bir çözüm bulmak gerek. Çabuk yapılan, acil. İvedi iş. İvedilenmek: Tez canlılı...

İttihaz nedir? İttihaz etmek ne demektir? Anlamı

Öyle sayma, öyle kabul etme, ... olarak görme. İlk Tanzimatçılık fikrinin zuhurundan beri her teşebbüsümüzü Avrupa'ya beğendirmeyi biri...

İvecen nedir? İvecenlik ne demektir? Anlamı

Çabuk davranma huyunda olan, iveğen, aceleci, sabırsız gibi anlamlara gelir. Bineceğim tren iki saat sonra gelecekmiş. İvecen huyumdan dola...

İttihat nedir? İttihat etmek ne demektir? Anlamı

Birleşme, birlik oluşturma, bir olma. İttihat etmek: Birleşmek. Kurtuluşumuzun Tek Yolu: İttihat! İttihatçı: Osmanlı Devletinde 1908&#...

İtminan nedir ne demektir? Anlamı

İnanma güvenme. Gönlü kanma, gönül kanışı. Kalpten inanma. Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri Zikrullahla (Allahü Tea...

İtmam nedir? İtmam etmek ne demektir? Anlamı

Bitirme, tamamlama. Vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine... İtmam etmek: Tamamlamak, eksiğini bırakmamak, bi...

İtiraz nedir? İtiraz etmek ne demektir? Anlamı

(Bir şeye) Karşı söyleme, karşı çıkma, karşı durma. Bu işe girmesine hiçbir itirazım yok. Diyecek. İtiraz etmek: Bir düşünce ya da k...

İtizar nedir? İtizar etmek ne demektir? Anlamı

Özür dilemek, af dilemek, mazeretini sunma. Daveti kabul edemeyeceği için itizar etti (N. Muallimoğlu). Ben de hastalığımı ileri sürerek iti...
1 Yorum

İtiyat nedir? İtiyat etmek ne demektir? Anlamı

Alışkanlık. İrade ve şuuraltı arasındaki mücadele bilhassa uzun zamandır yer etmiş bir itiyadı söküp atmak gerektiği hallerde kendini daha ...

İthaf nedir? İthaf etmek ne demektir? Anlamı

Bir eseri, bir kitabı, başında adını belirterek çok değer verilen birine veya birilerine sunma. İthaf bildiren bu yazıya da ithafname denil...

İtfa nedir? İtfa etmek ne demektir? Anlamı

Söndürme, dindirme. (fizik) Bir salınım hareketinin genliğinin çeşitli dirençlerin etkisiyle küçülmesi en sonunda sıfıra inmesi, sönüm. ...

İtaat nedir? İtaat etmek ne demektir? Anlamı

Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma. İtaat etmek: Söz dinlemek, buyruğa uygun davranmak. Asker komutanın emirlerine itaat etmekle yükü...

İta nedir ne demektir? Anlamı

İta, verme, ödeme demektir. Darülfünun muallimlerine 2500'den 5000 kuruşa ve muavinlere 1500'den 2500 kuruşa kadar şehriye maaş ita ...

İşveren nedir ne demektir? Anlamı

İşveren Belirli bir iş yaptırmak için ücret karşılığı işçi çalıştıran kimse, patron. (iktisat) İş kanununa göre bir hizmet akdine d...

İştiyak nedir? İştiyak duymak ne demektir? Anlamı

Göreceği gelme, özleme, göresime. Her muhabbet, her zikir o kulun gönlündeki Allah iştiyakını fazlalaştırır. İştiyak duymak: Özlemek, g...

İştirak nedir? İştirak etmek ne demektir? Anlamı

Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık. İştirak paylarından doğan kazançlar. (Bir işte) Yer alma, koldaşlık etme, paydaşlık etme. Suç...

İştira nedir? İştira etmek ne demektir? Anlamı

Satın alma. Bankaların yarattığı iştira gücü, devletin yarattığı iştira gücü ile birleştiği için bu hacim, fiyat istikrar ve enflasyon yönün...

İştigal nedir? İştigal etmek ne demektir? Anlamı

Uğraşma, çalışma, ilgilenme, meşgul olma. "Evet bütün medeniyet Türkün eseridir." Bunu ben değil, arkeoloji, filoloji ilmi ile işt...

İşteş nedir? İşteşlik ne demektir? Anlamı

Aynı işi tutma, aynı alanda çalışma. İşteş çatı: (dil bilim) Eylemin birden çok öznece yapıldığını bildiren çatı. İşteş eylem: Eylemin...

İştah nedir ne demektir? Anlamı

İştah Yemek yeme isteği. Temiz hava iştahı açar. Acıkma, susama duygusu, uyku, dinlenme ya da benzeri gereksinmeler gibi dolaysız ol...

İşporta nedir? İşportacı ne demektir? İşportacılık

İşportacı arabası Gezici seyyar satıcıların çeşitli mallarını koymaya yarayan genellikle üç tekerlekli iterek hareket ettirilen veya b...

İşmar nedir? İşmar etmek ne demektir? Anlamı

İşmar (halk dilinde) el, göz ya da başla yapılan işaret demektir. İşmar etmek: El, göz ya da kafa hareketiyle işaret etme. O kız aklım...
1 Yorum

İşlev nedir? İşlevsel ne demektir? Anlamı

Bir nesnenin ya da kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem, görev, iş görme yetisi. Fonksiyon eş anlamı. (dil) Dilin, dil biriml...

İşlevcilik nedir ne demektir? Anlamı

(toplum bilim) Toplumu, her bir öğesi belli bir işlevi yerine getiren karşılıklı bağımlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplum...

İşletmek nedir ne demektir? Anlamı

Kullanarak ya da çalıştırarak bir şeyden yararlanmak. Oğlu, Mahmutpaşa'da bir tuhafiye mağazası işletiyor. (argo) Şakadan bir takım y...

İşletme nedir ne demektir? Anlamı

İşletme İşletmek eylemi. İşletmeyi sağlayan yönetim. Elektrik ve doğalgaz işletmesi. (iktisat) Kar amacıyla bir sermaye yatırılara...

İşlem nedir ne demektir? Anlamı

Belli bir amaca ulaşmak ve sonuca varmak için bir şeyi gereken evrelerden geçirme, eylem. Pasaport işlemleri. (matematik) Sayıları karşı ...

İşlek nedir? İşleklik ne demektir? Anlamı

Hareketli ve çok işleyen. İşlek cadde. İşlek ekler: (dil bilim) Birçok sözcüğün yapımına yaramış olan ve yeni sözcük yaparken ilk akla g...

İşgüzar nedir? İşgüzarlık ne demektir? Anlamı

Becerikli ve daha çok kendini göstermek için gerek yokken işe karışan, kendini öne atan. İşgüzar bir asistan yakalamıştı onları, yarım saat...

İşgücü nedir ne demektir? Anlamı

İşgücü (iktisat) İnsanın canlı varlığında bulunan ve onun üretim sırasında kullandığı fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin tümü. Bir...

İşçimen nedir ne demektir? Anlamı

İşçimen (halk dilinde) çalışkan, becerikli, hamarat, iş bilen, çalışmayı seven anlamlarında kullanılır. İşçimen olacaksın. Evi çevirip çevi...

İşçilik nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap oyma işçiliği İşçi olma durumu. En zor işçilik yer altı işçiliğidir. İşçiye verilen ücret, iş karşılığı. Yüz lira işçilik iste...

İşçi nedir ne demektir? Anlamı

İnşaat işçisi Başkasının hesabına iş gücünü kullanarak ücretle çalışan kimse, emekçi. Fabrika işçisi. Topluluk halinde yaşayan böcek...

İşbu nedir ne demektir? Anlamı

"Bu", "özellikle bu" gösterme sıfatının yerine, pek seyrek olarak yazı dilinde kullanılır. Örnek cümleler: İşbu sebepte...

İşbaşı nedir ne demektir?

İşbaşı (fabrika ve benzeri yerlerde) işe başlama demektir. Her gün saat 7'de işbaşı yapıyoruz. İşbaşı kağıdı: Viziteye çıkan işçiye ...

İşaret şamandırası nedir?

İşaret şamandırası İşaret şamandırası (denizcilik) limanlara, kayalık ya da sığ kıyılara konan, yerleri değişmeyen, belli aralıklarla...

İşaret dili nedir? Türk işaret dili alfabesi

Türk işaret dili alfabesi İşaret dili, konuşulan ve yazılan dilin dışında, renk, bayrak, duman, mendil özellikle de el hareketleri gib...

İşaret fişeği nedir?

Dumanlı işaret fişeği (askeri terim) Yerden ya da uçaktan atılan ve saçtığı ışığın belirli bir anlamı olan fişek. İşaret fişekleri g...