Muhakkak nedir ne demektir? Anlamı

Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çi...

Muhakeme nedir? Muhakeme etmek ne demektir? Anlamları

Bir şeyi, bir işi zihinde inceleme, tartma, değerlendirme. Adına "muhakeme" denilen yeti sayesinde insan olgularla ilkeler, hakik...

Muhafız nedir? Muhafızlık ne demektir? Anlamı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Birini ya da bir şeyi koruyan kimse, kolcu, kollayıcı, gözetici. (askeri terim) Kişileri koruyan ya ...

Muhafazakarlık nedir? Muhafazakar ne demektir? Kısaca Anlamları

Sahip olduğu değerleri muhafaza eden. Muhafazakar, sağ görüş sahibi, politik görüşü üzerinde dini motiflerin etkisinin hissedildiği ki...

Muhafaza nedir ne demektir? Anlamı

Koruma, saklama, durumunu bozmama, değiştirmeme. Muhafaza etmek: Korumak, bir yerde tutmak, kapatmak. Muhafaza ve emniyet altına alma: ...

Muhacir nedir ne demektir? Kime denir? Anlamı

Birinci Balkan Savaşı sırasında Balkanlar’dan Türkiye'ye göçen muhacirler (İstanbul, 1912) Göç eden, göçmen. Peygamber Efendim...

Muhaceret nedir? Muhaceret etmek ne demektir? Anlamları

Göç, göçme. Kabileler toplu muhaceret zamanında, sık sık birbirinden ayrı gruplar şeklinde farklı bölgelere dağılmak zorunda kalıyorlardı. ...

Muhabir nedir? Muhabirlik ne demektir? Anlamları

Televizyon muhabiri Basın ya da yayın organlarına haber toplayan, bildiren, yazan kimse. Çok geçmeden bir ambulans ve bir kaç da gaze...

Muhabere nedir ne demektir? Anlamı

Askeri muhabere Haberleşme, yazışma. Savaşta muhabere gıda kadar önemlidir. Muhabere etmek: Haberleşmek, mektuplaşmak, iletişime ...

Muhaberat nedir ne demektir? Anlamı

Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar. Kuruluşlar genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemle...

Muhabbet kuşu nedir?

Muhabbet kuşları Muhabbet kuşu, papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan, Türkiye'de de kafeste beslenen, eşine pek düşkün, sa...

Muğlak nedir ne demektir? Anlamı

Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık. Ey falan, malumun olsun ki, his aklın, akıl da ruhun esiridir. Ruh, esiri olan aklın bağlı ...

Muğber nedir? Muğber olmak ne demektir? Anlamı

Gücenmiş, gücenik, küskün. Vatan, millet uğruna ölen Adnan Menderes / "Hiç te muğber değilim" diyerek verdi nefes. (M. Fatin Baki)...

Mugayir nedir ne demektir? Anlamı

Uymayan, bağdaşmayan, aykırı, muhalif. Türkler yalnız edebe, ahlaka, dine ve hakkaniyete mugayir hareketlerden sakınırlar (İ. H. Danişmend)....

Mugalata nedir ne demektir? Anlamı

Doğru olmadığı bilinerek yanıltacak söz söyleme. Buna rağmen mugalata (demagoji) yaparak, sözü hakiki manasından saptırıp hak elçisinin dav...

Mufla nedir ne demektir? Anlamı

Mufla Cisimleri, aleve değdirmeden ateşin etkisine maruz bırakmak için kullanılan büyük toprak kap. Dişçilikte takım dişin yapıldığı...

Mufassal nedir ne demektir? Anlamı

Ayrıntılara girilerek geniş biçimde anlatılan, ayrıntılı, detaylı. Bu eserin, ileride mufassal olarak anlatacağımız iki yazma nüshası bilinm...

Mudil nedir ne demektir? Anlamı

Karmaşık, güç, çetin, kompleks. Hatta böyle biri en girift ve en mudil meseleleri dahi çok rahatlıkla çözebilir (M. Serteser). Ruh hadisele...

Mudi nedir? Mudiler ne demektir? Anlamı

Bankaya para yatırmış kişi, yatırımcı, banka müşterisi. Mudi sayısını arttırmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar. Banka veya finansal a...

Mucibi nedir? Mucibince ne demektir? Anlamları

Gereken, gereği, gereğiyle anlamlarında kullanılır. Davayı kazanırsa talebe, mukavele mucibi borcunu verecek, kaybederse ödeme hükmü aldığı...

Mucip nedir? Mucip olmak ne demektir? Anlamları

Gerektirici, gerektiren, icap ettirici. Cemiyetten çıkarılmaya mucip her hareketin incelenme ve izharı mahiyette bir hükme bağlanma mekaniz...
1 Yorum

Mübayaa nedir? Mubayaa etmek ne demektir? Anlamı

Satın alma. Babam, tek kuruşun bile ziyan edilmemesini amaçladığı için, İstanbul Erkek Lisesindeki kimya öğretmeni İhsan Dereli'yi mübay...

Mubassır nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden, okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli olan kimse, gözetici. Ne mubassır ne müdür ne de üst sınıftan başımıza çav...

Mübah nedir ne demektir? Anlamı

Dini yönden yapılmasında sakınca olmayıp serbest olan, yapılması günah ya da sevap olmayan (şey). Örneğin gezmek, gülmek mübah olan işlerde...

Muazzez nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sevgili, değerli, kıymetli, yüce, muhterem, aziz. Bu vatanın her karış toprağında bizim ecdadımızın muazzez şehitleri yatıyor. Büyüklüğüne...

Muazzep nedir? Muazzep olmak / etmek ne demektir? Anlamları

Acı, sıkıntı, azap çeken. Batı böyle bir muazzam teselli imkanı olabileceğinin farkında olmadığı için muazzep. (B. Necatigil) Muazzep et...

Muazzam nedir ne demektir? Anlamı

Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman. Kainatta muazzam ve muntazam bir denge var ve bu denge çok hassas ölçülerle korunup kontrol ediliy...

Muayyeniyet nedir ne demektir? Anlamı

Belli olma durumu, belirlilik. Ama tarihi hadiseler belli bir nizam ve teselsül, yani muayyeniyet içerisinde gelişilir. Adet-i İlahiye, bütü...

Muayyen nedir ne demektir? Anlamı

Belli, belirli. Ve ferdin bu manevi yapısı ile ruhi hususiyetleri onda muayyen bir duyuş ve hareket ediş tarzı yaratır ki buna da "kar...