Müdellel nedir? Müdellelen ne demektir? Anlamı

Kanıtlanmış, kanıtlı, hakkında delil bulunan, belgeli, delilli. Bu sırada harp vaziyeti görüşülmüş ve bu görüşme esnasında Alemdar paşa muf...

Müddet nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman aralığı, zaman bölümü, süre. Bir müddet beraber gittikten sonra vedalaşıp ayrılmış...
1 Yorum

Müdavim nedir? Müdavimi olmak ne demektir? Anlamları

Bir yere sürekli olarak giden, gitmeye devam eden (kimse). Vakit ikindiye dayanmıştı. Müdavim cemaat her zamanki gibi erken gelmiş, avluda ...

Müdavele nedir? Müdavele-i Efkar ne demektir? Anlamları

Alıp verme, değiştirme, elden ele gezdirme. Bir mesele üzerinde karşılıklı konuşma, istişare etme, müzakerede bulunma. "Bu nasıl söz,...

Müdana nedir? Müdana etmek/etmemek ne demektir? Anlamları

(halk dilinde) Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, kendini iyiliğe muhtaç hissetme, minnet. Ben istersem icabında bir saatçi d...

Müdahale nedir? Müdahale etmek ne demektir? Anlamı

Karışma, araya girme, el atma. "Bu Allah'ın müdahale edeceği andır" dedi Şeyh, "Eğer ortada ihanetin zerresi varsa, Alla...

Müdafi nedir ne demektir? Anlamı

Müdafaa eden, savunan kimse, savunucu (hukuk) Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse ya da avukat. Şüpheli veya sanıkt...

Müdafaa nedir? Müdafaa etmek ne demektir? Anlamı

Koruma, savunma, karşı koyma. Lazım geldiği gün vatanımızı nasıl müdafaa ettiğimizi ve güle güle öldüğümüzü; Türk, İslam milletinin, hatta k...
2 Yorum

Müçtehit nedir? Müçtehid ne demektir? Kısaca anlamı

Müçtehit Müçtehit, ayet ve hadislerde açıkça bildirilmemiş veya kolaylıkla anlaşılamayan bir konuda, yine ayet ve hadislerdeki uzman ...

Mücver nedir ne demektir? Anlamı

Mücver Rendelenmiş kabak, maydanoz, un, soğan ve yumurtanın yoğrulup köfte gibi yağda kızartılmasıyla yapılan bir tür sebze yemeği. (....

Müdevver nedir? Maliyeden müdevver ne demektir? Anlamı

Yuvarlak. Yavuz Sultan Selim, müdevver bir kavuk giyerdi. Devredilmiş, (ondan ona) geçmiş. Döndürülmüş, tedvir olunmuş. Maliyeden Mü...

Mücrim nedir ne demektir? Anlamı

Suç işlemiş olan, suçlu, kabahatli, cürüm işlemiş olan kimse. Mesela sizin mücrim addettiğiniz adamlar da sizi mücrim addedebilirler (Halide...

Mücevher nedir? Mücevherat ne demektir? Kısaca Anlamları

Mücevher Mücevher, altın, gümüş gibi değerli madenler ve elmas, zümrüt gibi kıymetli taşlar kullanılarak genellikle el işçiliği ile ya...

Mücessem nedir ne demektir? Anlamı

Cisim durumunda olan, somut. Üç boyutlu, kabartma. Soyut kavramlar için somut bir varlıkta tam olarak belirmiş olan. Ak saç, yılların çil...

Mücellit nedir? Mücellitlik ne demektir? Anlamı

Ciltçi, ciltçilik. Serbest çalışan ve sarayda çalışan mücellitlerin yanında bir üçüncü grup mücellit de kütüphanelerde kitap bakımı ve onar...

Mücehhez nedir? Mücehhez olmak ne demektir? Anlamı

Gerekli şeyler ile donanmış, teçhiz edilmiş. Birçok muhasara teçhizatı ve büyük toplarla mücehhez bulunan Osmanlı Ordusu, önce İstanbul'...

Mücbir nedir? Mücbir sebep ne demektir? Anlamı

Zorlayan, zorlayıcı. Mücbir sebepler genellikle sorumluluğu kaldırıcı ve sorumluluğu ileri bir tarihe erteleyici sonuçlar doğurur. Mücbi...

Mücavir nedir? Mücavir alan ne demektir? Anlamı

Komşu, yakın. Çevresinde yakınında bulunan yer. Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına ve...

Mücahit nedir ne demektir? Anlamı

Din ve kutsal sayılan başka ülküler uğruna savaşan kimse, alperen. Her Müslümanın içinde yanan Müslümanlık aşkı, onu daima mücadeleye hazır...

Mücadele nedir? Mücadele etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba, savaş. İkisinin arasında şiddetli bir mücadele başlamış...

Mübrem nedir ne demektir? Anlamı

Çok gerekli olan, kaçınılmaz, vazgeçilmez. Gelecek olan bela ve musibetler kaderi mübrem midir yoksa kaderi muallak mıdır? (M. S. Hekim). Ki...

Mübayenet nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılık, başkalık. İşte şark ile garp arasında uzlaşmaz mübayenet budur. (İlgili cümle kaynağı: R. E. Ünaydın) Tutmazlık, karşıtlık, uyuşm...

Mübaşirlik nedir? Mübaşir ne demektir? Anlamları

Mübaşir Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıt ve dosyaları getirip götüren görevli...

Mübareze nedir ne demektir? Anlamı

Çekişme, vuruşma, savaşma. Umumi ve hususi tarihi baştan başa mübareze ve cidal gürültüleri dağdağasıyla dolmuş olan Türkler, denilebilir k...

Mübarek nedir? Mübarek olsun ne demektir? Anlamı

Kutlu, kutsal. Apaçık kitaba andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik... (Duhan Suresi 3. Ayeti) Hayırlı, uğurl...

Mübalağa nedir? Mübalağa etmek ne demektir? Anlamı

Abartma, abartı. Ancak hakikatleri çarpıtmamak için, yani hiçbir yalan ve mübalağa katmamak için de daima kendimi kontrol etmeye çalışıyoru...

Mübadele nedir ne demektir? Anlamı

Değiş, değiş tokuş, değişim, değişme. 9 Eylül 1922'de İzmir kurtarılıp Kurtuluş Savaşı bitince Türk ve Yunan tarafları esirlerin karşılı...

Muzip nedir? Muziplik ne demektir? Anlamı

Mizahi yönü baskın, eğlenceli, esprili, takılmaktan ve şaka yapmaktan hoşlanan (kimse). Derslerden sonra yanıma geldiğinde “Yine sinir etti...

Muzırlık (muzurluk) nedir ne demektir? Anlamı

Zararlı iş, zararlı olma. "Yine ne muzırlık planlıyor? Yarın bir gün ölüp gidecek!" (mecazi) Zarar verici yaramazlık, haylazlık...

Muzır (muzur) nedir ne demektir? Anlamı

Zararlı, zararı dokunan. Din, iman, Kur'an, hukuk, tarih, töre, ırz, namus, helal ve haklıya karşı yayın yapıp duruyorlar, her güzelliğ...

Muzaffer nedir ne demektir? Anlamı

Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, kahraman, yenmiş, utkulu. Yoksa hiç bir tarih, on misli düşmanla çarpışarak muzaffer olmuş bir millet, ...

Muylu nedir ne demektir? Anlamı

Muylu (teknik) Başka bir parça için dönme ekseni görevini gören, silindir biçiminde parça. Bir milin yatak içinde kalan kısmı. Mil...

Muvazi nedir ne demektir? Anlamı

Aynı nitelik ve özelliklere sahip olan, benzer, denk, eş, mümasil. Uygurca ile muvazi güzel eski kelimeler, eski şekiller bulunmaktadır. (İ...

Muvazene nedir ne demektir? Anlamları

Denge, denkleşme, denk gelme, balans. Fakat ruhun ve vücudun ihtiyaçları arasında bir muvazene kurmanın, beşeriyetin huzur ve selameti adın...

Muvasalat nedir? Muvasalat etmek ne demektir? Anlamı

Bir yere ulaşma, varma, varış. Muvasalat etmek: Varmak, ulaşmak. "Kardeşlerim, fevkalade meşakkatli bir yolculuktan sonra bu güzel...

Muvakkat nedir? Muvakkaten ne demektir? Anlamı

Geçici, belli bir vakte bağlı, eğreti. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. (İlgili cümle kaynağı: M. E....

Muvafık nedir? Muvafık olmak ne demektir? Anlamı

Uygun, yerinde, yaraşık. Bu rivayet daha muvafık, mana itibarıyla daha doğrudur... Oydaş, hemfikir. Muvafık olmak: Uygun düşmek, kab...

Muvaffakiyet nedir ne demektir? Anlamı

Başarı elde etme, başarı. Dua ve niyazın, sabır, sadakat ve sebatın ne büyük bir kudret ve muvaffakiyet, inayet ve himayet ihtiva ettiğini ...

Muvaffak nedir? Muvaffak olmak ne demektir? Anlamları

Başarmış, başarılı (kimse). Başarılmış, başarılı (iş). Muvaffak olmak: Başarmak. İnsan sebat ederse her işte muvaffak olur. Muvaffak...

Muvafakat nedir? Muvafakat etmek ne demektir? Anlamı

Uygun görme, onaylama, razı olma, kabul etme. Efendimizin (sav) sözleri ve davranışlarıyla birlikte yanlarında başkalarınca yapıldığı halde ...