Müdevver nedir? Maliyeden müdevver ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yuvarlak: Yavuz Sultan Selim, müdevver bir kavuk giyerdi.
  2. Devredilmiş, (ondan ona) geçmiş.
  3. Döndürülmüş, tedvir olunmuş.


  • Maliyeden Müdevver Defterler: Bu defterler 1945 yılından maliyeden Osmanlı Arşivine devredilen 26.000 defterdir. Çoğunluğu mali kalemleri ilgilendiren defterler olsa da, içinde tek tük tapu tahrir defterleri ve çeşitli kanunnamelerde bulunmaktadır: Osmanlı Arşivi maliyeden Müdevver Defterler tasnifindeki 1324 numaralı Müşahede defterindeki kayıtlara göre... (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )