Tırmık nedir ne demektir? Tırmık ne işe yarar?


Tırmık, on dişli tahta saplı demir tırmık
Tırmık
 1. Sürülmüş toprağın iri taşlarını, çöpünü ve otlarını ayıklamak için kullanılan seyrek demir dişleri olan tarak biçiminde saplı tarım aracı.
  Tırmıklar esas itibarıyla toprak işlemesine hazırlık olarak alan üzerinde bulunan ölü örtü ve ince dalların uzaklaştırılmasına yahut başka aletlerle işlenmiş olan bir toprağın daha da inceltilmesi ve düzeltilmesine yarar. (F. Saatçioğlu)
 2. Tırnakla oluşturulmuş çizik, yırtık ya da bere.
  Üç kadın ona çullanmış yüzünü gözünü tırmık içinde bırakmışlardı. (İlgili cümle kaynağı: T. A. Beler)

Tırabzan nedir ne demektir? Anlamı


Tırabzan ve tırabzan babası, ahşap işlemeli merdiven korkuluğu
Tırabzan ve tırabzan babası
Merdiven korkuluğu ya da parmaklığı. Tırabzan kırılmıştı ve ben çok beğendiğim sarnıcın içinde, dilek paralarıyla beraber suyun içindeydim. (İlgili cümle kaynağı: B. Altuğ)


 • Tırabzan babası: 1. Tırabzan başlarında yer alan ve parmaklığı desteklemeye yarayan kalın ve yuvarlak başlı dayanak. 2. (deyiminin anlamı) Babalık ödevini yapmayan kimse. Baba değil tırabzan babası. Olsun, tırabzan babası da babadır. (A. Püsküllüoğlu)

Tır nedir ne demektir? Anlamı ve açılımı


Tır, Mercedes tır modeli, modern bir tır tasarımı
TIR
Fransızca "uluslararası karayolu taşımacılığı" anlamına gelen "Transport Internationaux Routiers" sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ve dilimize de bu şekilde giren TIR, uluslararası ve şehirlerarası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil ve tekerlek sayısı fazla olan, yükü taşıyan uzun bir römork ve bu römorku çeken motorlu bir çekiciden oluşan kamyondan büyük motorlu araçtır. Genellikle 5 akslı ve 12-18 tekerlekli olan tırlar 40-44 ton kadar yük taşıyabilirler.

Tını nedir ne demektir? Anlamı


Tını, diyapazon flüt insan ve keman ses dalgaları
 1. müzik Tını, bir enstrümanda ki veya sesteki karakteristik ton rengidir; perdesi, ses yüksekliği ve uzunluğu dışında belirli bir sesin ayırt edilebilir özelliğidir. Örneğin, bir gitarda çalınan Do notası, keman veya flüt ile çalındığında farklı bir Do sesine sahiptir. Bu farklılık, bu enstrümanların farklı tınılara sahip olduğu anlamına gelir. Aynı şeyi şeyleri aynı ses şiddetinde söyleyen iki kişinin seslerini birbirinden ayıran, kişilerin seslerinden tanınmalarını sağlayan yine seslerinin tınılarıdır.
 2. fizik Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik. Bir sesin tınısı, mevcut olan tonların sayısına ve bunların harmonilerine, bunların frekanslarına ve bağıl yoğunluklarına göre değişen dalga formuna bir başka deyişle frekans spektrumuna bağlıdır.
 3. Söyleyiş biçimi, vurgusu. Hoş etki bırakan öyküler, masallar, içtenlik etkisi bırakan söyleşiler için açık tınılı bir ses kullanılır. Mantıksal anlatıma dayalı metinler, özdeyişler orta tınıyla, umutsuzluk, derin acılar, ıstıraplar da koyu ses tınısıyla seslendirilir. (İlgili cümle kaynağı: R. Özben)

Tıngır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


 1. Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkan ses.
 2. sıfat Parasız, züğürt. Mahmuz, çizme yerinde ama cepler tıngır mıngırdır güzelim... (H. E. Adıvar)
 3. sıfat Boş.
 4. Para. Benim o günkü tıngır durumuma göre bugün bile alınması güç bir hazineydi. (İlgili cümle kaynağı: M. Ertuğrul)

 • Tıngır mıngır: 1. Bir şey yapılırken çıkan sesin kuru, çınlamalı ve yankılı olduğunu anlatır. Tamburayla tıngır mıngır bir şeyler çaldı. 2. Yavaş ve düzenli bir şekilde. Pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken... (E. Sarı)
 • Tıngır tıngır: Bir şey yapılırken boş tenekenin çıkardığı ses gibi ince, kuru ve çınlamalı bir sesin biteviye tekrarlandığını anlatır. At arabası tıngır tıngır gidiyordu...


İlgili deyimler ve anlamları


 • Tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç: Durmadan başkalarına çalışıyorum, kendime yararım anlamında söylenen bir deyim.
 • Tıngır elek (tıngır hamam), tıngır tas: Az eşyalı.
 • Tıngırı yolunda: Kazancı iyi.

Tıkır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


 1. Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses, tıkırtı.
  Bütün gece bir saat tıkır tıkır işledi. Vakti anlamak güçtü, ama kulağımdaydı sesi. (N. Vakfi)
 2. Para.
 3. İşini tıkırına koymak, alışveriş tıkırında gibi sözlerde "iyi durum ve düzgün gidiş" anlamında kullanılır. Keyfin tıkırında...
 4. (argo) Peşin olarak, nakit para.
  Burayı size satarım ama tıkır para isterim (İlgili cümle kaynağı: B. Sezgin)

 • Tıkır tıkır: Çok düzgün olarak ve ara vermeden.
  Makine tıkır tıkır işliyor... —Sizin de işleriniz tıkır tıkır maşallah...


İlgili deyimler ve anlamları


 • Tıkırı yolunda: Geçim düzeni iyi sağlanmış.
 • Tıkırı yolunda olmak (gitmek): Parasal yönden sıkıntısı olmamak, hali vakti yerinde olmak.
 • Tıkırını yoluna koymak: Geçim düzenini iyice sağlamak.

Tığ nedir ne işe yarar? Anlamı


Tığ
 1. Dantel ya da yün örmekte kullanılan, ucu çengelli, kısa şiş.
  Tığ oyası ve tığ danteli (tığ örücülüğü) tığ adı verilen ucu kancalı alet ile oluşturulan ilmeğin içinden yeni bir ilmek çıkararak meydana gelen örgüdür. (T. Onak)
 2. Sert ve delmesi zor bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, tornavida benzeri sivri uçlu ve saplı araç, biz.
  Ayakkabıcılıkta tığ, deriyi ve köseleyi delmek için kullanılır. (E. Gürsoy)
 3. Demirci ve tesviyecilerin, delikleri büyütmek ya da eşit duruma getirmek için kullandıkları takım.
 4. Rendenin, ağacı kesen ve talaş çıkaran çelik ağızlı bıçağı.
 5. Saman yığını ya da harman tınazı.
  Harmanın savrulacak kadar ufalanmış haline "tığ olma" ya da "tığ' etme" denir. Bu tığ denilen harman rüzgarla veya makineyle savrularak taneyle saman birbirinden ayrılır ve bu işleme de "tığ savurma" denilir. (H. Tokdemir)

 • Tığ gibi: (deyiminin anlamı) İnce, düzgün, sağlam ve çevik (kimse).
  Işıltılı kara kıvırcık saçlı, çimen yeşili gözlü, kusursuz, düzgün boylu, gönül çelmeye hazır, yakışıklı tığ gibi bir delikanlı oldu çıktı Ali. (İlgili cümle kaynağı: O. Şahin)

Tezene nedir? Tezeneli çalgılar ne demektir? Anlamı


Bir sazın tellerine takılmış beyaz tezene
Tezene
Tezene, telli çalgıları çalmak için el ile tutulup çalgının tellerine dokundurulan, çoğunlukla kiraz ağacının kabuğundan ya da kemik, boynuz, plastik gibi malzemelerden yapılan penadan uzun, mızraptan kısa olan, genellikle başparmak uzunluğunda ince ve yassı küçük araç, çalgıç. Tezene, genellikle bağlama çalmaya yarar. Batı kökenli sazlarda bunun adı penadır. Mandolin penası, gitar penası gibi. Türk müziği sazlarında buna mızrap denir. Ud mızrabı, tambur mızrabı gibi. Halk sazlarında da tezene tabiri kullanılır. (İlgili cümle kaynağı: İ. Kurt)


 • Tezeneli (çalgılar): Divan sazı, bağlama, tambura, cura, tar gibi tezene ile çalınan çalgıların tümü. Tezeneli çalgılar, cura, bağlama, meydan sazı (çöğür) şeklinde üç sınıfa ayrılırlar.

Tezek nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Tezek, yanan tezekler, tezek yakmak
Tezek ateşi
 1. Yakacak olarak kullanılmak üzere kurutulmuş büyükbaş hayvan gübresi (dışkısı). Genellikle köylerde yaz boyu biriktirilip kurutulan tezekler kış boyu sobalarda yakılır. Otçul beslenen büyük ve küçükbaş hayvanların dışkılarının etçil beslenen kedi köpek dışkıları veya insan dışkısı gibi tiksindirici bir kokusu yoktur; bu nedenle köylüler kolayca tezeği kurutabilir, şekillendirebilir, taşıyabilir ve yakıt olarak kullanabilirler.
 2. Saban (toprak sürme aleti) ya da belin (küreğin) yerden kaldırıp devirdiği iri toprak parçası.