Münacat nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yakarış.
  2. (edebiyat) Yüce Allah'a yakarmak ve istekte bulunmak (dua) amacıyla yazılan kaside (şiir).
  3. Münacat, Klasik Türk şiirinde, genellikle kaside biçiminde kaleme alınan ve konusu Allah'a yakarış, af dileme, yalvarma olan manzumelere verilen isim. Münacat bir nazım türüdür.


Bir münacat örneği:


Ey ilah-ı kainat ey masdar-ı sun'-ı kemal
Varlığındır var olan yoktur o varlıkta zeval

Ey cenab-ı kibriya, bizler gibi acizlere
Kibriyâ-yı zâtını mümkün müdür etmek hayal

Daima Allah'tır kalbimde tespih ettiğim
Bârğâh-ı lütfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl

Pür-günahım pür-günah olmakla mağrurum buna,
Şevk-ı affındır sebep af isterim ey zü'l-celâl

Rahmetinden kat-ı ümmîd etmeyi men etmesen
Fart-ı isyanımla bulmazdım münacata mecal

Vakıf-ı her halsin, yoksa nolurdu halimiz
Çaresizlikte bize kalsaydı ger tarif-i hal

Sabr ile melûf kıldın, ey azîmu'ş-şân beni
Etmedim alemde senden gayre ben arz-ı melal

Derdinin dermanını sen ver niğâr-ı bî-kesin
Ey ilâhu'l-halk ey rabb-i kerîm-i zü'l-celâl

(Nigar Hanım)
( 0 soru/yorum )