Maslahat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Arapça) İş, önemli iş, mesele: Bir maslahat hakkında görüşülmek üzere sür'at-i mümkine ile Dersaâdet'e gelmeleri mütemennâdır.
  2. Menfaat, fayda, yarar, bir şeyin düzgün, doğru ve uygun olması, iyi olan, iyiliğe yol açan: Allahü Teala'nın bütün filleri güzeldir. İçinde mutlaka bir hikmet ve maslahat vardır. Ne var ki maslahat bilgisini kullarından almış kendine saklamıştır. (İlgili cümle kaynağı: Fütuhu'l Gayb)
  3. Kamu yararı: Ancak, kanun koyucuları devletlerin isteği üzerine kanun koyduğu ve halkın gerçek maslahatını göz önünde bulundurmadığı ülkelerde halk da kanuna saygı duymaz. (İ. Emini)
  4. Barış, dirlik, düzen, iyi durum: Adâlet bir otorite olmadan ikame edilemeyeceği için, aklen ve maslahat icabı devlet denilen kuruma ihtiyaç hâsıl olmaktadır (Adalet Devleti).
  5. (din) Fıkıh usulünde, ayet ve hadislerin yorumlanmasında veya hakkında kesinlik ve açıklık bulunmayan konularda içtihat edilirken gözetilen ve din açısından önemli olan yararlar: Maslahat, ancak ve ancak Kur'an ve sünnetten herhangi bir kesin delil bulunmadığında gündeme gelir.
( 0 soru/yorum )