Matla nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Matla (edebiyat) divan şiirinde, gazel ve kasidenin ilk beytine verilen ad.
  2. Doğmak.
  3. Gök cisimlerinin doğması ya da doğduğu yer.


Matla beyti diğer beyitlerden ayrı olarak kendi arasında redifli ve kafiyeli iki mısradan oluşur. Diğer beyitlerin ikinci mısrası matla beytiyle kafiyeli olmak zorunda değildir. Matlanın kafiyesi genellikle tam veya zengindir.

Gazelde Matla Örneği


Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı     (Matla Beyti)

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

...

(Fuzuli, Beni Candan Usandırdı)
( 0 soru/yorum )