Teftiş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir büyüteç içinde yazan teftiş sözcüğü
Teftiş
Bir işin veya görevin gereğince yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla yapılan denetimdir. Teftiş, genel olarak işlerin iyi yürüyüp yürümediğini incelemek, sorup araştırmak şeklinde ifade edilebilir. Hukukta "teftiş ve murakabe, gerek devlet daire ve teşkilatının ve gerek hususi hukuk hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin amme menfaati noktasından kanun nizamname ve statülerine göre çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesi" olarak tanımlanmıştır. (Dr. A. Gündoğdu)

  • Teftiş etmek: Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için denetlemek. Yıllık program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol ve teftiş edilir. (İlgili cümle kaynağı: M. Paksu)
  • Teftiş kurulu (heyeti): Bu denetleme ve incelemeyi yapan kurul. Teftiş Kurulu genellikle, başkan, başkan yardımcıları, yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.
( 0 soru/yorum )