Makta nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Makta (edebiyat) divan şiirinde gazel ve kasidenin son beytine verilen addır. Şairin adı (mahlası) da bu beyitte geçer. Bu beyit gazellerde taç beyit olarak da adlandırılır.
  2. Kamış kalem ucunu düzeltmeye yarayan kemikten yapılmış araç.
  3. (matematik) Bir şeyin kesildiği yer, kesit.

Makta Beyit Örneği (Gazel)


Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

Rîze-i elmâs eker her açtığı zahma o şûh
Lutfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne

Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete
Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkına
Eylemişler Râsih'e bühtân bühtân üstüne

Râsîh
( 0 soru/yorum )