Redif nedir ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Arkadan gelen, sondan gelen: Bu meydanın süvarisi, Hazret-i Sıddık'tır. Hazret-i Faruk dahi, onun redifidir. O ne güzel bir rediftir ki, süvarinin refakatindedir. (İmam-ı Rabbani)
  2. (edebiyat) Şiirde her mısraının sonunda genellikle kafiyeden (uyaktan) sonra gelip tekrar edilen ek, kelime veya kelimeler: Redifler, mısra sonlarındaki yazılışları ve anlamları ayni olan ses benzerliğinin adıdır. Redif şiiri ahenk yönünden zenginleştiren bir ses unsurudur. (E. Artun)
  3. (tarih) Osmanlı Devleti'nde askerlik ödevini tamamladıktan sonra yedeğe ayrılan askerlere (erlere) verilen ad: Askerlik bittikten sonra memleketine dönenerek yedi yıl süreyle Redif askeri olarak hizmeti yapan erler ordunun yedek gücünü meydana getirirdi. Yılda bir defa bağlı bulundukları askeri birliklere giderek eğitim görürlerdi. (D. Bayraktar)

Redif Örnekleri


Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
(Yemen Türküsü)

Fikr-i zülfünle perişânlıktır ey meh pîşemiz
Gayri sevdâya dolaşmaz rîşe-i endişemiz
(Şeyh Galip)

Gâm diyârında ecel peyki güzâr etmez bana
Yok sanır varım meğer kim itibâr etmez bana
(Fuzulî)

Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyız cânâ
Muhabbet mülkünün sultân-ı âli-şânıyız cânâ
(Bâkî)

Sâfâ-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim
Cefâ-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim
(Mehmed Sıddık Efendi)

Kalktı deli gönül sürdü yürüdü
Gel oldu gidelim bizim illere
Gözüm yaşları yeryüzünü bürüdü
Sel oldu gidelim bizim illere
(Karacaoğlan)

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!.
(F. N. Çamlıbel)

ÖN REDİFLİ

Kalmadı halkın arasında muhabbet kalmadı
Kalmadı işlenmedik dünyâda bid'at kalmadı
Kalmadı seyr eyle hiç bir eski âdet kalmadı
Kalmadı bir meyvenin tadında lezzet kalmadı
(Ergun 1936: 399/623)
( 0 soru/yorum )