Sadaret Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Osmanlı Devleti'nde şimdiki başbakanlık karşılığı olan sadrazamlık makamı.
  2. Osmanlılarda, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine verilen ad.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Sadaret alayı: Sadrazam olanlar için yapılan tören.
  • Sadaret dairesi: Babıali'de sadrazamın bulunduğu yere verilen ad.
  • Sadaret hattı hümayunu: Sadrazam değişikliği dolayısıyla yeni sadrazamı göreve çağırmak için yazılan padişah yazısı.
  • Sadaret kaymakamı: Sadrazam sefere çıktığı zaman İstanbul'da yerine vekil olarak bıraktığı vezir derecesindeki görevli.
  • Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. İlk önceleri sadrazamın kişisel maiyetinden olduğu halde 18. yüzyıldan başlayarak resmi devlet görevlisi olan, sadrazama gelen bütün işleri ve ondan çıkan hükümleri elinden geçiren kethüda, 18. yüzyılın sonunda bütün Divanıhümayun görevlilerinin üstünde bir yer kazandı. 1835'de yerine, daha sonra dahiliye nezareti adını alacak olan mülkiye nezareti kuruldu.
  • Sadaret kürkü: Yeni sadrazama padişah tarafından giydirilen kürke verilen ad.
  • Sadaret mektupçusu: Sadrazamın yazı işlerini yürüten memur.
( 0 soru/yorum )