Baş ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 12
Kendi kafasını elleri arasında tutan adam
Başına iş açmak
İçinde "baş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Baş ağrısı olmak: Sıkıntı vermek.
 • Baş ağrıtmak: Birini çok konuşarak rahatsız etmek.
 • (Bir şeyden) Baş alamamak: O iş yüzünden başka bir şey için zaman ve fırsat bulamamak.
 • Baş aşağı gitmek: Durmadan zarar görmek ya da kötüleşmek.
 • Baş bağlamak:
  1. Ekin başak bağlamak.
  2. Birine ya da bir şeye bağlanmak.
 • Baş başa kalmak: Biriyle yalnız kalmak, iki kişi bir arada yalnız olmak: Henüz baş başa kalıp da bir kelime konuşmadık. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 • Baş başa vermek: Birkaç kişi bir işi aralarında konuşmak üzere bir araya gelmek.
 • Baş belası: Sürekli sıkıntı, üzüntü veren (kimse ya da şey).
 • Baş bulmak: (Alışverişte) Kazanç bırakmak.
 • Baş döndürücü:
  1. (Çabuklukta) Olağanüstü, aşırı: Gerçekten baş döndürücü hızla gelişen bilim çağında yaşamaktayız.
  2. Baygınlık verici.
 • (Bir şeyle) Baş edebilmek: Bir şeye gücü yetmek.
 • Baş eğmek: Direnmeyi bırakıp buyruk altına girmek, boyun eğmek.
 • Baş elde iken: Yaşarken, sağken, ölmemişken.
 • Baş etmek: Gücü yetmek, başarı kazanmak, üstesinden gelmek.
 • Baş gelmek: Yenmek, gücü yetmek.
 • Baş göstermek: Belirmek, ortaya çıkmak, görülür duruma gelmek: Köyümüzde bir salgın baş gösterdi. (Y. Civelek)
 • Baş göz etmek: (deyiminin anlamı) Evlendirmek, evermek: Askerliğini bitirip dönünce hemen baş göz ettiler.
 • Baş göz olmak: Evlenmek.
 • Baş kesmek: Selam için başını eğmek.
 • (Bir yola) Baş koymak: Bir şey uğruna kendini feda etmeye, ölmeye hazır olmak: Onlar ki Rasûlullah'a muhabbetleri sebebiyle vatanlarını, evlerini, mallarını, akrabalarını, arkadaşlarını, ailelerini terk ettiler ve O'nun yoluna baş koydular. (H. M. Parsa)
 • Baş köşe: Büyüklerin, saygın kişilerin buyur edildiği en iyi yer.
 • (Her şeye) Baş sallamak: Karşısındaki kimsenin her sözünü uygun bulur görünmek, onaylar davranışlarda bulunmak.
 • Baş tacı: Çok sevilen, çok yüksek tutulan (kimse ya da şey): Anneler baş tacıdır.
 • (Bir yere) Baş tutmak: (denizcilik) Gemiyi bir yere yöneltmek.
 • (Gemi) Baş tutmamak: (denizcilik) Rüzgar, fırtına yüzünden, yapılışındaki ya da istifindeki bir bozukluk dolayısıyla gemi yönetilememek.
 • Baş üstünde tutmak: Çok iyi ağırlamak, çok değer vermek.
 • Baş üstüne!: Bir dileğin yerine getirileceğini belirtmek üzere "peki" anlamında kullanılan söz: "Baş üstüne Komutanım," dedim. (K. Bilbaşar)
 • Baş vermek:
  1. Bir ülküyü gerçekleştirmeye çalışırken ölmek: Bu uğurda o günden bu güne ne Şehit'ler verdik. Onlar bu uğurda baş verdi. (İ. Arslaner)
  2. Buğday, arpa gibi bitkiler büyüyüp başakları belirmek.
  3. (denizcilik) Rüzgarı ya da akıntıyı başa almak.
 • Baş vurmak: Balık oltaya vurmak.
 • Baş yemek:
  1. (mecazi) Birinin ölümüne sebep olmak.
  2. (mecazi) Birinin işinden atılmasına yol açmak.
 • (Bir işle, bir kişiyle) Başa çıkamamak: Bir işi sonuçlandıramamak, başaramamak; bir kişiye karşı başarılı olamamak.
 • (Bir şeyle, biriyle) Başa çıkmak: Bir şeye gücü yetmek, bir şeyin üstesinden gelmek; güçlükler çıkaran biriyle olan işini, istediği biçimde sonuçlandırabilmek.
 • Başa geçmek: En üstün yeri almak.
 • Başa gelmek: Kötü bir duruma uğramak.
 • Başa güreşmek:
  1. En yüksek ağırlıkta güreşmek.
  2. Bir işte en büyük, en üstün olmayı amaçlayarak çalışmak: Aslan, ormanlar kralıdır, her zaman başa güreşir ve başı çekmeyi sever. (A. S. Özbaşar)
 • Başa kakmak: Yapılan bir iyiliği birinin yüzüne vurmak: Rabbin katında daha fazlasını almak istersen eğer, yaptığın iyiliği başa kakma. (İmam Maverdi)
 • Başı ağrımak: Üzüntüsü olmak.
 • Başı bağlanmak: Sözü kesilmiş, nişanlanmış, evlenmiş olmak: Genç yaşta başı bağlanmış bir köylü kızıydı karısı. (İ. Gülseçgin)
 • Başı belada: Kurtulması güç, sıkıntılı bir durumda.
 • Başı belaya girmek: Sıkıcı, üzücü, güç bir durumla karşılaşmak.
 • Başı bütün: Eşi hayatta olan (karı ya da koca).
 • Başı çatlamak: Başı çok ağrımak.
 • Başı çekmek:
  1. Önayak olmak: Kim başı çekti, kim gönüllü gitti, kim zorla sürütülerek götürüldü, bilen sağdır Allahıma şükür. (K. Tahir)
  2. Başta bulunarak oyunu ya da alayı yönetmek.
 • Başı daralmak: (Para yönünden) Sıkıntıya, darlığa düşmek.
 • Başı darda kalmak: Parasızlıktan dolayı sıkıntıda olmak.
 • Başı derde girmek: Çözülmesi güç, sıkıntılı bir işle uğraşır durumda, sıkıntılı durumda olmak.
 • Başı dertte: Çözülmesi güç, sıkıntılı durumda.
 • Başı devletli: Talihli, şanslı: Yüzü mahbûb (sevilen), başı devletli olsun / İşi muhkem (sağlam) özü hürmetli olsun (Mukaddeme)
 • Başı dinç: Kaygısı ve tasası, sorunu olmayan.
 • Başı dönmek: (mecazi) (Büyük bir makama yükselen kimse) Şımarıp yakışıksız işlere kalkışmak.
 • Başı dumanlı: Sevdadan ya da içkiden sarhoş.
 • Başı göğe ermek: (alay) Umulmayan bir mutluluğa ermek: Gelini atının üzerinde böylesine süslü görenler "Gelinin başı göğe erdi" derler. (Türk Folkloru)
 • (Bir şeyle) Başı hoş olmamak: (Bir şeyden) Hoşlanmamak.
 • (Birinin) Başı için: "Çocuğunuzun başı için", "annenizin başı için" gibi sözlerde kullanılan ant ya da yalvarma sözü.
 • Başı kalabalık: Yanında iş ya da konuşmak için birçok kimseler var.
 • Başı kazan gibi olmak: Başında uğultulu bir sersemlik olmak, başı şişmiş olmak.
 • Başı nâra yanmak: Birinin yüzünden büyük zarara uğramak.
 • Başı önünde: Uslu, sıkılgan ve utangaç, çevrede gözü olmayan.
 • Başı sıkılmak: Herhangi bir güçlük karşısında kalmak.
 • Başı sıkıya gelmek: Herhangi bir güçlük karşısında bunalmak, zor durumda kalmak.
 • Başı tutmak: Gürültüden ya da üzüntüden başı ağrımak.
 • Başı üstünde yeri olmak: Her zaman iyi karşılamak, ağırlamak, saygı duymak ya da yeğlemek gibi anlamlarda kullanılır: Her neyse, geldin ya, ne için gelirsen gel, başım üstünde yerin var. (Y. Kemal)
 • Başı yukarda: Onurlu, kibirli, kendini beğenmiş.
 • Başı yumuşak: Uysal, söz dinler.
 • (Atın) Başı zapt olunmamak: Binicisini alıp götürmek.
 • Başımla beraber: Memnunlukla, seve seve: Başımla beraber sevdiğim / Aşkından ekmek gibi dilindiğim (A. Duman)
 • Başın sağ olsuna gitmek: Yakınlarından birini toprağa vermiş kimseye "Başın sağ olsun", "Allah sabır versin" gibi ilgi ve yakınlık anlatan sözler söylemek.
 • Başına bela olmak: Sıkıntı vermek, tedirgin etmek, musallat olmak.
 • (Bir kimsenin) Başına bir hal gelirse: Örtmece yoluyla "ölürse" anlamında.
 • Başına bir hal gelmek: Kötü bir duruma düşmek.
 • Başına buyruk: Kimseden izin almaksızın istediği gibi davranan, dilediğini yapan.
 • (Birinin) Başına çalmak: Bir şeyi öfkeyle, nefretle geri vermek.
 • Başına çalsın: Birine verilmek istenilen bir şeyin öfke ve tiksinmeyle geri çevrildiğini anlatmak için söylenir.
 • Başına (tepesine) çıkarmak: Şımartmak, çok yüz vermek.
 • (Birinin) Başına (tepesine) çıkmak: Birinden yüz bulup ona karşı pek şımarıkça davranmak.
 • (Birinin) Başına çorap örmek: Birine kötülükte bulunmak için belli etmeksizin hazırlık yapmak, fesat kurmak.
 • Başına dert etmek: Bir şeyi kendine üzüntü konusu yapmak.
 • Başına devlet kuşu konmak: Bir kimsenin durumunu çok düzeltecek bir olay olmak: "Başına devlet kuşu kondu. Doğru saraya git, padişahımızın elini öp ve kızını eş olarak kabul et" demiş... (S. Kaplan)
 • Başına (tepesine) dikilmek:
  1. Birinin yanından uzaklaşmamak, onu denetim altında bulundurmak.
  2. Bir işi yaptırmak için yanında ayakta durmak.
 • Başına dikmek:
  1. Bir şeyi ya da kimseyi korumak için birini görevlendirmek.
  2. Bir içeceği, kabı yukarı kaldırarak bitirene kadar içmek.
 • Başına dolamak: Musallat etmek.
 • (Birinin) Başına ekşimek:
  1. Ağır yük olmak: Didar onun başına ekşidi... Adamcağız ister istemez belâya katlanıyor. (V. Nureddin)
  2. Üstüne kalmak: Şimdi hesap Sacit ile kardeşinin başına ekşidi. (S Ertem)
 • Başına geçirmek: Bir şeyi öfkeyle birisinin başına vurmak.
 • (Bir şeyin) Başına geçmek:
  1. Bir işi yapmak üzere hazırlanmak.
  2. (Bir işin) Yönetimini ele almak.
 • Başına gelmek: İyi karşılanmayan bir duruma düşmek.
 • Başına hal gelmek: Pek çok güçlükle karşılaşmak.
 • Başına iş açmak: Uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak.
 • Başına iş çıkarmak: İstenilmeyen ya da uğraştırıcı bir işe yol açmak.
 • Başına kalmak: İstemediği halde bir işi yapmak ya da bir kimseye bakmak zorunda kalmak.
 • Başına karalar bağlamak: Çok kederlenmek, yas tutmak.
 • (Bir şeyi birinin) Başına sarmak: Birine musallat etmek.
 • Başına taç etmek: Çok değer verip yüksek bir ilgi göstermek, el üstünde tutmak: Aşkı başına taç et, dünyevi aşk dahi olsa taç et, çünkü bir insanın kalbine aşk gelirse, mutlaka ardından ilim de gelir, irfan da gelir. (A. Kuddusi)
 • Başına (ensesine) vur ağzından lokmasını al: Uysal ve sessiz kimseler için söylenir.
 • Başına vurmak:
  1. (İçtiği içki) Yaptığını bilemez bir duruma düşürmek.
  2. Hava koşularından dolayı baş ağrısına uğramak.
 • (Bir kimsenin, bir şeyin) Başında beklemek (durmak): Yanında durup gözetlemek.
 • (Birinin) Başında değirmen çevirmek: Gürültüyle rahatsız etmek.
 • Başında kavak yelleri esmek: Toyca, pembe düşler kurmak, gerçekçi olmamak: İnsan âşık olunca değişiyor, dünyaya meydan okuyor, hiçbir şeyi umursamıyor, başında kavak yelleri esiyor... (M. S. Aslankara)
 • Başında kışlamak: İstenmeyen bir yerde, birinin yanında uzun süre kalmak.
 • (Bir hal birinin) Başında olmak: Aynı sıkıntılı durumda bulunmak.
 • Başında torbası eksik: (Hayvanın başına bağlanan yem torbasına atıfla) Hayvan, eşek anlamında söylenir.
 • Başından aşağı kaynar sular dökülmek: Üzücü ya da kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak: "Onu öyle gördüğüm zaman, başımdan aşağı kaynar sular döküldü." (Y. Mert)
 • (Birinin işi) Başından aşkın olmak: İşi pek çok olmak, çok meşgul olmak.
 • Başından atmak (savmak):
  1. Yapılması güç bir işin sorumluluğundan kendini kurtarmak.
  2. Bir istekte bulunan kimseyi bir bahaneyle uzaklaştırmak.
 • Başından (yaşından) büyük işlere girişmek: Gücünün üstünde işlere kalkışmak.
 • Başından geçmek: Daha önce aynı durumla karşılaşmış olmak.
 • (Bir işi) Başından kesmek: Kesin olarak önlemek, ortadan kaldırmak.
 • Başından savmak: → Başından atmak.
 • Başını ağrıtmamak (başınızı ağrıtmayayım): Anlatılan bir sorunu sonuca bağlarken sözün uzadığını anlatmak için söylenir: Neyse daha fazla başını ağrıtmayayım. Sen nasıl olsa aklına; başkan olmayı koymuşsun. Benim konuşmalarım, sana nafile gelir. (T. Akansu)
 • (Bir şeyden) Başını alamamak: Bir şeyden kurtulamamak.
 • Başını alıp gitmek: İzin almadan ve gideceği yeri bildirmeden gitmek, savuşmak: Ben de başımı alıp gitmek istiyordum. Amma nereye? Bilmiyordum. Yalnız bu şehirden, bu insanlardan kaçmak, uzaklara, dilini bilmediğim memleketlere gitmek istiyordum. (C. S. Tarancı)
 • Başını ateşlere yakmak: Başına büyük bir dert almak.
 • Başını bağlamak: Birini sözlemek, nişanlamak ya da evlendirmek.
 • (Bir kimsenin, bir şeyin) Başını beklemek: Gözetlemek, yanında durup göz önünden ayırmamak.
 • Başını bir yere bağlamak: Birini bir işe koyarak avarelikten ve boş gezmekten kurtarmak.
 • Başını boş bırakmak: Yalnız, serbest ya da denetimsiz bırakmak.
 • Başını çatmak: Baş ağrısını geçirmek üzere alnın üstünden eşarp ve benzeri şeyleri fırdolayı bağlamak.
 • Başını derde sokmak: Sıkıntılı bir duruma girmek ya da getirilmek: – Başını derde sokma da ne yaparsan yap! (A. Saraç)
 • Başını dinlemek: Kafasını dinlendirmek.
 • Başını ezmek: Bir daha kötülük edemeyecek duruma sokmak.
 • Başını gözünü yarmak: Bir işi kötü, yanlış, kusurlu yapmak, bir işi istenildiği gibi yapmamak.
 • Başını kaldıramamak:
  1. Bir işi aralıksız sürdürmek.
  2. İyileşememek, yataktan çıkamamak.
 • Başını kaşımaya vakti olmamak: Arada en küçük başka bir işi bile yapamayacak kadar çok işleri bulunmak.
 • Başını (kellesini) koltuğunun altına almak: Bir işe ölümü göze alarak girişmek.
 • Başını kurtarmak:
  1. Canını kurtarmak.
  2. Geçimini sağlayacak bir duruma gelmek.
 • Başını ortaya koymak: Bir işe girişirken ölümü göze almak.
 • (Bir yere) Başını sokmak: İyi kötü barınılacak bir yeri bulunmak.
 • Başını taştan taşa vurmak: Çaresiz kalarak çok pişman olmak: Sonra başını vuracaksın taştan taşa ama iş işten geçmiş olacak... (K. Bilbaşar)
 • Başını yakmak: Çok güç bir duruma sokmak.
 • Başını yapmak: (Kadın) Başını tarayıp düzeltmek.
 • (Birinin) Başını yemek: Ölmesine ya da çaresiz bir duruma düşmesine neden olmak.
 • Başının altında: Yastığının altında.
 • (Birinin) Başının altından çıkmak: Kötü bir iş birinin düzeniyle yapılmak: Bütün fenalık onun başının altından çıkıyor. (F. F. Tülbentçi)
 • Başının çaresine bakmak: Güç bir durumdan kendi çabasıyla kurtulmak; kimseden yardım görmeden kendi işini kendi yapmak: Sen merak etme, bunları da düşünme, ben başımın çaresine bakarım. (A. Gülistan)
 • Başının derdine düşmek: Başka bir şeyle ilgilenemeyecek kadar sıkıntılı durumda bulunmak.
 • Başının dikine gitmek: Kendi düşünce ve görüşünün en iyi olduğuna inanarak kimsenin öğüt ve uyarmasını dinlememek.
 • Başının etini yemek: Dırdır ederek ya da direnerek birinden bir şey isteyip durmak: Evlenmek için babasının başının etini yiyor. (E. Sancaktar)
 • Başının gözünün sadakası: Başa gelecek bir belayı savmak ya da önlemek için yapılan fedakarlık.
 • Başta (başında) bulunmak: Bir işin yöneticisi olmak.
 • Başta gelmek: Önde olmak, üstün durumda olmak.
 • Başta gitmek: En ileri durumda bulunmak.
 • Başta taşımak: Çok saygı göstermek.
 • Baştan aşmak: Pek çok olmak, pek çoğalmak.
 • Baştan savma: Üstünkörü, özensiz.


Bakınız baş ile ilgili atasözleri
( 12 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 12


Anonim:
Size gerçeken çookkkk teşekkür ederim,bütün ödevimi yaptım... :) <3
13/3/13 18:42
Anonim:
kingsinizzz :)
13/3/13 18:42
Anonim:
daha çok deyim lütfenn
13/3/13 18:43
Anonim:
Bence yeterlii :D
13/3/13 18:44
Anonim:
başa kakmak.; bir ev aldı er seferinde başım kakıyor...
15/2/15 13:22
Anonim:
sonunda deyimler ödevim bitti ohhhhhhhhh.
26/12/16 20:03
Anonim:
Size çok teşekkür ediyorum bütün ödevimi bitirdim
4/10/21 19:11
Anonim:
çok güzel site tüm deyim ödevlerim bitti hepsinide burdan baktım
24/3/23 10:47
Anonim:
Tşk bütün ödevimi yaptım
12/10/23 18:37
Anonim:
Slm
12/10/23 18:39
Anonim:
Site çok güzel
12/10/23 18:41
Anonim:
Az koymuşsunuz biraz daha koyun
12/10/23 19:03