Nazım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kafiyeli söz dizisi, şiir: Ve zannederim bu ateşle Şinaver Bey bir ay içinde bir divan dolduracak kadar nazım yazdı... (İlgili cümle kaynağı: A. Sait)
  2. Düzenleyen, tanzim eden.
  3. (edebiyat) Manzume (şiir) yazan: Bazen kalem tuttu nazım yazdı / Bazen nazım tuttu kalem yazdı (M. E. Özer)


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Nazım biçimi (şekli): (edebiyat) Bir şiirin dize sayısı, nazım birimi, uyak örgüsü gibi biçimsel özelliklere ve işlediği konulara göre aldığı ad, nazım şekli. Divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi, terkibibent, terciibent, halk şiirinde koşma, mani, Tanzimat'tan sonra da batıdan gelen terza-rima, sone, ottova-rima gibi nazım biçimlerini kullanılmıştır.
  • Nazım birimi: (edebiyat) Şiirlerde belirli sayıda dizeden oluşan küme. Divan şiirinde nazım birimi beyit, halk şiirindeyse dörtlüktür.
  • Nazım hesap: (ticaret) Alacak ve borçlarla ilgisi bulunmayan ve bilanço sonuç hesaplarını etkilemeyen hesaplar.
  • Nazım plan: Bir kendin haritaları üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış biçimleriyle başlıca bölge tiplerini belirten, kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.
  • Nazımı hava: (askeri terim) Torpilin atılabilmesi için basınçlı hava haznesindeki havayı torpil kovanına ileten düzen.
( 0 soru/yorum )