Meslek Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli mesleklerden insanlar bir arada
Çeşitleri ve Grupları
 1. Bir kimsenin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için seçerek kendini verdiği, belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü, iş ya da düşünce alanı: Bir insanın hakiki meslek sahibi olup olmadığı, yokluğunda anlaşılır. Eğer o yokken sıradan bir insan, onun işini yapabiliyorsa o yapılan şey meslek değildir. (C. Özusan)
 2. Uğraş, uğraşı.
 3. Çığır, okul, ekol: Sanatta, düşünce hayatında ve siyasette ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan veya tarz. Edebiyatta buna edebi okul, edebi meslekler adları da verilmiştir. (S. Tural)
 4. Öğreti.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Meslek ahlakı: Bir mesleğin özel sorunlarına uygulanabilecek nitelikte doğru ve yanlış davranış biçimleriyle ilgili genel ilkeler.
 • Meslek bilgisi:
  1. Herhangi bir meslek için öğrenilmesi ve sürekli olarak hatırlanması gereken bilgilere verilen genel ad.
  2. Öğrencilere ileride katılacakları belli bir meslekle ilgili temel bilgi, anlayış ve yöntemleri kazandırmak amacıyla meslek okullarının programlarına konulan derslerin ortak adı.
 • Meslek düsturu: Mesleğin genel kuralları, ilkeleri.
 • Meslek eğitimi:
  1. Bireye belirli bir meslek alanıyla ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmayı, onun yeteneklerini türlü yönlerden geliştirmeyi öngören eğitim süreci.
  2. Sanat, endüstri, teknik, tarım, ev ekonomisi vb. alanlarda işçi, teknisyen ya da uzman olarak çalışmak isteyenlere seçtikleri dallarda verilen eğitim.
 • Meslek hastalığı: İşçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle ve iş koşulları yüzünden karşı karşıya kaldığı geçici ya da sürekli hastalık.
 • Meslek komiteleri: Ticaret ve sanayi odalarının tüzüklerinde belirtilen ilkelere göre saptanmış meslek gruplarınca seçilen küçük kurul.
 • Meslek okulu: Öğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine de yer veren okul.
 • Meslekten çıkarma: Memurların ve diğer kamu görevlilerinin idari bir işlemle bulundukları hukuki statünün dışına çıkarılmaları.
( 0 soru/yorum )