İçtihat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kitap okuyan ve düşünen bir insan

  1. Görüş, bakış açısı, anlayış, kavrama biçimi.
  2. Bir iş hakkında şahsi görüş açısına göre verilen hüküm.
  3. (hukuk) Yasada ya da örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın ya da hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç.
  4. (hukuk) İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır.
  5. (din) Bir fıkıh bilgininin bir konu ile ilgili olarak İslam Hukukunun temel kaynakları üzerinde derinlemesine yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği kesin görüş ve kanaatidir.
  6. (din) Kuran'da ve hadiste mevcut bir hükme dayanılarak, çözümlenememiş bir sorunun içtihat yolu ile çözümlenmesine denir. İçtihadın bir ayet veya hadise dayandırılması zorunludur. İçtihat yapan kişiye müçtehit denir.
( 0 soru/yorum )