İdare-i maslahat nedir? İdareimaslahat ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma, sağlam bir temele dayandırmadan iyi kötü yoluna koyma, idare etme, geçiştirme: Her müşkül karşısında amirleriniz size: "İdare-i maslahat ediniz" der, işin içinden çıkarlardı. Esasen mesuliyet yoktu. Gürültü ve şikayete meydan bırakılmayarak nasıl olursa olsun işleri yürütmek, idare-i maslahat etmek lazımdı. (M. Z. Pekalın)
  2. İşi oluruna bırakma: İdarei maslahatçı ne yapar, en iyimser ihtimalle tamamen iktidara yamanmasa da, mevcut durum icabı vaziyeti idare etmek için suya sabuna dokunmaz, ortaya karışık yazar konuşur, böyle yaparken insanların onu dikkate alacakları zannına kapılır. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)


  • İdare-i maslahat politikası: Yatıştırma, geçiştirme politikası, bir işi oluruna bırakma tutumu: Bu gibi vaziyetlerde, pek tabiidir ki, nazım vazifesi görmekle mükellef matbuat veya salahiyetli kimseler, idareimaslahat politikası güderek, milleti en az zararla işin içinden sıyırmaya gayret etmekle mükelleftirler. (A. Ömeroğlu)
( 0 soru/yorum )