Oportünizm nedir? Oportünist ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Oportünizm, fırsatçılık
Oportünist kişi
Oportünizm, ilkelerini ya da doğacak sonuçları göz ardı ederek, çıkarlarına uygun düşecek biçimde anın koşullarına göre davranma, fırsatçılık: Bir kimsenin, kısa vadeli menfaatler için savunduğunu iddia ettiği düşünce ve tutumlara ters düşen davranışlarda bulunmasıdır oportünizm. Bu kavram Marksist terminolojide; Marksist olduğunu iddia eden bir kimsenin burjuvaziyle işbirliği yapması ve bu yolla proletaryanın sınıf kavgasını zedelemesi anlamında kullanılır. (Z. Yıldız)
( 0 soru/yorum )