Çuhadar nedir? Çuhadarlık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çuhadar Ağa çizimi
Çuhadar Ağa
  1. Osmanlı devlet örgütünün değişik kademelerinde maiyet memurluğu (yüksek makamlı bir devlet memurunun yanında görev yapan memur) görevini ya da ayak işlerini gören kimse. Padişahın özel hizmetinde bulunanları devletin en yüksek dereceli görevlilerinden sayılırdı.
  2. Osmanlı Devleti'nde padişahın özel hizmetinde bulunan sarayın büyük memurlarından her biri. Çuhadan (bir tür yün kumaş) yapılmış bir elbise giydikleri için bu adla anılmışlardır (T. Uslubaş). Baş Çuhadar Padişahın bir yere gidişinde "rikâb-ı hümayun"un sağ tarafında yaya yürür ve elini padişahın atının sağrısına koyardı. İkinci Çuhadar padişahın ayakkabısını taşır solunda yürürdü. Üçüncü çuhadar çizmesini taşırdı... (S. H. Eldem)
  3. Enderun odalarından muteberi olan Has odaya mensup en yüksek ağalardan üçüncüsü. Has Odabaşı ve Silahdardan sonra, Rikâbdardan evvel gelirdi. (M. Sertoğlu)
  4. Eskiden saraylarda, konaklarda kendilerine her iş emredilen güvenilir uşak. Çuhadar adlı memurlar, vezirlerin vesair büyük devlet memurlarının maiyetinde de bulunurlar ve onların konak dışındaki hizmetlerini görürlerdi. (K. Kepeci)


  • Çuhadar ağa: Enderun teşkilatındaki sekiz ağadan padişahın elbise ve kürklerini taşımak, merasimlerde, alaylarda veya savaşta yanında bulunmak, atının sağ yanında yürümek gibi konularda görevli olanı.
  • Çuhadarlık: Çuhadar olma durumu veya çuhadar olan kimsenin görevi. Padişahın hizmetindeki önemli memuriyetlerden olan Çuhadarlık, ilk defa Çelebi Mehmed tarafından kurulmuş ve iç oğlanları arasından seçilen 40 kişilik bir kadrodan oluşmuştur. (K. Yakuboğlu)
( 0 soru/yorum )