İç ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "İç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • İç açmak: Gönül açmak.
 • İç ağrısı: Kin, düşmanlık.
 • İç bağlamak: (ile ilgili deyimler)Yemiş vb.nin içi oluşmak.
 • İç etmek: (halk dilinde) Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek, kendisi için alıkoymak.
 • İç geçirmek: İçini çekmek.
 • İç gıcıklamak: İstek uyandırmak.
 • İç sıkmak: Bıktırmak.
 • İçi (yüreği) acımak: Üzülmek, merhamet etmek.
 • İçi açılmak: (deyiminin anlamı) Güzel bir şey karşısında sıkıntısı dağılmak, iç sıkıntısından kurtulmak, ferahlamak.
 • İçi alaylı, dışı kalaylı: Dış görünüşü iyi ancak içi kötü, bozuk olan.
 • İçi almamak: Sakıncaları olduğundan ya da hoşuna gitmediğinden bir işi yapmakta isteksiz davranmak.
 • İçi bayılmak: Çok acıkmak.
 • İçi beni yakar, dışı eli yakar: Dış görünüşüyle başkalarının hoşuna giden bir şeyin ya da kimsenin kötü yönlerini ancak ben bilirim.
 • İçi bulanmak: Kuşkulanmak.
 • İçi burkulmak: → İçi sızlamak.
 • İçi cız etmek: (Bir duruma) Çok üzülmek.
 • İçi çekmek: (Bir şeye karşı) İstek duymak.
 • İçi Çıfıt çarşısı: 1. Çok karışık. 2. Her işte aklından türlü kötülükler geçiren.
 • İçi dar: Tez canlı, sabırsız.
 • İçi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.
 • İçi dışı bir: Özü sözü bir, açık yürekli, gizli bir düşüncesi olmayan, olduğu gibi görünen.
 • İçi dışına çıkmak: Midesi bulanıp rahatsız olmak.
 • İçi erimek: Pek üzülmek.
 • İçi ezilmek: Acıkır gibi olmak ve bundan dolayı rahatsızlık duymak.
 • İçi fesat: Her şeyi kötü yönünden ele alan.
 • İçi geçmek: 1. İstemeksizin uyuyuvermek. 2. (halk dilinde) İnsan yaşlanıp, meyve fazla olgunlaşıp bir işe yaramaz duruma gelmek.
 • İçi geniş: Tasasız, kaygısız.
 • İçi gitmek: 1. İçi sürmek. 2. Can atmak, çok istemek.
 • İçi götürmemek: 1. (Acıklı bir durum karşısında) Dayanamamak (Ona eziyet edilmesini içim götürmedi). 2. Vicdanı kabul etmemek. 3. Birini çekememek.
 • İçi içine geçmek: Tedirgin olmak.
 • İçi içine sığmamak: Coşkunluk göstermekten kendini alamamak, aşırı sevincin heyecanını yaşamak.
 • İçi içini yemek: İstediğini yapamamak yüzünden üzülmek.
 • İçi kabarmak: 1. Mide bulantısı duymak. 2. Heyecanlanmak, hareketlenmek.
 • (Bir şeyi) İçi kabul etmemek: (Bir şeyden) Midesi bulanmak, yemek istememek, iğrenmek.
 • İçi kalkmak: 1. İğrenme nedeniyle bulantı duymak. 2. Aşırı biçimde ağlamaklı olmak. 3. Heyecanlanmak.
 • İçi kan ağlamak: Çok kederli olduğunu dışarıya belli etmemek.
 • İçi kanatlanmak: Coşmak.
 • İçi kapanmak: Sıkılmak, bunalmak, sıkıntı duymak.
 • İçi kara: Kötü kalpli, sürekli kötülük düşünen.
 • İçi kararmak: Sıkılmak, umutsuzluğa düşmek.
 • İçi kazınmak: Açlıktan midesinde eziklik duymak.
 • İçi katılmak: İç organları hareketsiz duruma gelmek.
 • İçi Mahmutpaşa Çarşısı: Bir yerin karışıklığını anlatmak için kullanılır.
 • İçi paralanmak (parçalanmak): Birinin durumuna acıyarak çok üzülmek.
 • İçi rahat etmek: Ferahlamak, rahatlamak.
 • İçi sıkılmak: Bunalmak, sıkıntı duymak.
 • İçi sızlamak: Bir şey ya da kişi için çok üzülmek.
 • İçi sürmek: Büyük abdestini sık sık ve sulu olarak yapmak, ishal olmak.
 • İçi tez: Aceleci, sabırsız, yavaş yapılan işten hoşlanmayan.
 • İçi titremek: 1. Büyük bir istek duymak, canı istemek, çok özlemek. 2. Birinin bağlık durumu vb.yle çok ilgilenmek. 3. Çok üşümek. 4. Tehlikeli bir durumla karşılaşmak korkusu içinde bulunmak.
 • İçi vık vık etmek: Çok sabırsız olmak.
 • İçi (karış karış) yağ bağlamak: İstediği gibi bir durum belirdiğinde sevinip ferahlamak.
 • İçi yanmak: 1. Çok susamak. 2. Aşırı derecede üzülmek.
 • İçinde kurt olmamak: Bir şey yapmak için istek duymamak.
 • İçinde yüzmek: Olumlu ya da olumsuz bir durumun aşırı derecesinde bulunmak. Para içinde yüzmek. Sefalet içinde yüzmek.
 • (Bir işin) İçinden çıkmak: O işin güçlüklerini yenebilmek, üstesinden gelmek.
 • İçinden geçirmek: Aklından geçirmek.
 • İçinden geçmek: Aklından geçmek.
 • İçinden gelmek: Gönlünden doğmak, isteyivermek.
 • (Birine) İçinden gülmek: Biriyle sezdirmeden eğlenmek.
 • İçinden kan gitmek: Belli etmediği halde çok kederli olmak, gizli gizli üzüntü çekmek.
 • İçinden okumak: 1. Ses çıkarmadan okumak. 2. (argo) İçinden sövmek, gizlice küfür etmek.
 • İçinden vırlamak: Kendi kendine söylenip durmak.
 • İçine atmak: 1. Bir sıkıntıyı kimseye belli etmemek, sıkıntısını açığa vurmamak. 2. Kendisine yapılan kötülüğe karşılık vermeyip, bunu unutmayacağını belli etmek.
 • İçine batmak: Pişmanlık duymak.
 • İçine çakıl kaçmış: Tedirgin, huzursuz (kimse).
 • İçine dert olmak: Bir şeyi önemseyerek üzülmek.
 • İçine doğmak: Hiçbir belirtiye dayanmadan, bir işin olacağını ya da olduğunu önceden sezinlemek.
 • İçine işlemek: Çok dokunmak, etkilemek.
 • İçine kapanık: Duygularını kimseye açmayan.
 • İçine kapanmak: Duyularını kimseye açmamak.
 • İçine kurt düşmek: Kuşkulanmak.
 • İçine öyle gelmek (doğmak): Hiçbir belirti olmadığı halde sanıvermek.
 • (Bir şeyin) İçine etmek: (deyiminin anlamı) (kaba) Bir şeyi bozup berbat etmek, kötü bir duruma sokmak.
 • İçine sinmek: 1. İstediği olduğu için rahatlık duymak. 2. İçi rahat etmek.
 • İçine sinmemek: İçi rahat etmemek.
 • (Birini) İçine sokacağı gelmek: (Birinden) Çok hoşlanmak, birini aşırı sevmek.
 • İçini açmak: (Birine) Derdini dökmek.
 • İçini bayıltmak: 1. (Tatlı) Ağır gelip artık yiyememek. 2. Çok konuşarak ya da ağır davranarak birini usandırmak.
 • İçini çekmek: Derin bir nefes çekerek üzüntüsünü belirtmek.
 • İçini dökmek: Birine derdini anlatmak.
 • İçini gıdıklamak: İstek uyandırmak.
 • İçini kemirmek: Bir üzüntüden rahatsızlık duymak, kaygılanmak.
 • İçini (bir) kurt yemek: Sürekli bir kaygı içinde bulunmak.
 • İçinin yağı erimek: Telaş ve kaygıyla üzülmek.
 • İçler acısı: Çok acıklı.
 • İçten (içten gelme): Yapmacık olmadığı, iki yüzlülük taşımadığı belli olan, samimi.
 • İçten içe: Gizli gizli, belli etmeden, gizlice.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.