Göz ile ilgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 4.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 16
İçinde "göz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

Sarışın bir bayanın mavi gözlerinin yakından görünüşü
Gözler

 • Göz açamamak: Yoğun ve sıkı işleri yüzünden başka bir işle ilgilenmeye vakit ve fırsat bulamamak.
 • Göz açıp kapayıncaya kadar: (deyiminin anlamı) Pek kısa bir zamanda.
 • Göz açtırmamak: (Başka bir iş yapmasına) Vakit ve fırsat vermemek.
 • Göz alabildiğine: Gözün görebileceği en uzak yerlere kadar.
 • Göz alıcı: Güzelliği hemen dikkati çeken, alımlı.
 • Göz almak: Göz kamaştırmak.
 • Göz aşinalığı: Karşılaşılan bir kimseyi önceden kısa bir süre görmüş olmaktan doğan tanıma.
 • Göz atmak: Kısaca bakıvermek.
 • Göz aydına gitmek: Sevinçli durumdaki bir kimseye "gözün aydın" demeye gitmek.
 • Göz banyosu: Güzel kimselere hoşlanarak bakmak, etkisinde kalınan güzellikten, seyrederek zevk almak.
 • Göz boyamak: Nitelikçe kötü bir şeyi, iyi gibi göstermek, böylece karşısındakini aldatmak; bir şey, olduğundan farklı görünmek.
 • Göz (nazar) değmek: Uğursuzluğuna, kötülüğü dokunacağına inanılan birinin kıskançlık ya da hayranlıkla bakması sonucu kötü bir duruma düşmek.
 • Göz dikmek: Bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak.
 • Göz doldurmak: Görünüşüyle umulduğundan çok etkilemek.
 • Göz doyurmak: (Bir şey) Görünüşüyle etkili olmak, seyredenlere zevk vermek.
 • Göz etmek: Başkalarının gizlediği isteklerini birine göz kırparak ya da gözlerini oynatarak anlatmak.
 • Göz gezdirmek:
  1. Yazılmış bir şeyi kendini vermeden okumak.
  2. Birçok şeye dikkatsiz bakıp geçmek.
 • Göz göre (göz göre göre):
  1. Herkesin gözü önünde.
  2. Apaçık, utanmadan, çekinmeden.
 • Göz göz: Üzerinde birçok göz (delik) bulunan.
 • Göz göze gelmek: Bakışları karşılaşmak.
 • Göz gözü görmemek: Sis, duman, toz gibi engellerden ortalık görülememek.
 • Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak tefek şeylerden, görenlere verilen pay.
 • Göz hapsine almak: Bakışlarını üzerinden ayırmamak, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak.
 • Göz kamaştırmak:
  1. (Kuvvetli ışık ya da parlaklık) Kısa bir zaman için görüşü bulandırmak.
  2. Hayran etmek, görenleri hayran bırakmak.
 • Göz kararı: Ölçülerek ya da tartılarak kullanılan veya satılan şeylerin ölçülmeden ve tartılmadan göz ile oranlaması.
 • Göz kesilmek: Bütün dikkatiyle bakmak.
 • Göz kırpmadan: Acımadan, merhamet etmeden, hiç çekinmeden, duraksamadan.
 • Göz kırpmak: Birine amacını işaretle anlatmak için bir gözünü bir an için kapayıp açmak.
 • Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteği gütmek.
 • Göz kulak olmak: Bir şeyin korunmasında dikkatli olmak.
 • Göz kuyruğuyla bakmak: → Göz ucuyla bakmak.
 • Göz nuru:
  1. Görme yeteneği.
  2. Göz emeği.
 • Göz nuru dökmek: İnce, değerli bir şey oluşturmak için göz emeği harcamak.
 • Göz önüne getirmek: Tasarımlamak, hesaplamak.
 • Göz süzmek: Göz kapaklarını birbirine yaklaştırarak, baygın baygın bakmak.
 • Göz ucuyla bakmak: Başını çevirmeden, gözlerini yana çevirerek bakmak.
 • Göz yıldırmak: Güç yitirecek etki yapmak, moral bozmak.
 • Göz yummak: Kusurları görmezliğe gelmek.
 • Göz yummamak:
  1. Kusurları görmezliğe gelmemek!
  2. Hiç uyumamak.
 • Gözden çıkarmak: Yokluğuna katlanmak, elden gitmesine razı olmak.
 • Gözden düşmek: Daha önce kendisine değer vermiş kimselerin sevgi ve güvenini yitirmek.
 • Gözden geçirmek: Bir şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamak için her yanına bakmak, incelemek, muayene etmek, denetlemek.
 • Gözden kaçmak: (İncelenmiş veya gözlemlenmiş olmasına rağmen) Görülmemiş, farkına varılmamış olmak.
 • Gözden kaybolmak: Ortadan çekilmek ya da görülmez olmak.
 • Gözden sürmeyi çalmak: Çalamayacağı bir şey bulunmayacak denli becerikli hırsız olmak, kimseye sezdirmeyerek, çok becerikli biçimde hırsızlık yapmak.
 • Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek, görülmez olmak.
 • Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek.
 • Göze batmak:
  1. Bakanları tedirgin edecek gibi aykırı, uygunsuz ya da yakışıksız görünmek.
  2. Çekememezliğe yol açmak.
 • Göze çarpmak: Başka şeyler arasında kolayca görülebilmek.
 • Göze diken olmak: Başkalarını rahatsız eden bir insan durumuna gelmek.
 • Göze gelmek: Kendisine göz değmek, nazar değmek.
 • Göze girmek: İlgi, sevgi, güven ve önem kazanmak, beğenilmek.
 • Göze görünmek:
  1. Görünür duruma gelmek, var olduğu belli olmak.
  2. Var olmadığı halde varmış gibi görünmek.
 • Göze görünmemek:
  1. Ortaya çıkmamak, ortalıkta dolaşmamak, ortada görünmemek.
  2. Kendisi var olduğu halde göz onu görememek, önemi olmamak.
 • Göze göz, dişe diş: Misilleme, aynıyla acısını çıkarma, kısasa kısas.
 • Gözle yemek, gözüyle yemek, gözleriyle yemek:
  1. Bir şeye pek istekle ve dik dik bakmak.
  2. Göz değdirmek, uğursuzluk getiren bakışlarla bir kimsenin kötü duruma düşmesine neden olmak.
 • Gözleri bayılmak: Uyku, arzu gibi herhangi bir hal gözlerine vurmak, gözlerinden belli olmak.
 • Gözleri çakmak çakmak olmak: Ateşli hastalıktan ya da öfkeden gözleri kızarmış ve parlamış olmak.
 • Gözleri çekik: Yarı kapanmış göz gibi göz kapaklarının arası dar olan.
 • Gözleri çukura gitmek (kaçmak): Her hangi bir hastalık yüzünden gözleri çökmüş gibi görünmek.
 • Gözleri dolmak (dolu dolu olmak): Ağlayacak kadar duygulanmak.
 • Gözleri dönmek:
  1. Can çekişirken gözlerinin karası kapak altına kaçmak.
  2. Öfkesinden ne yaptığını bilmemek.
 • Gözleri evinden oynamak (fırlamak): Gözlerini gereğinden çok açıp öfkesi ve telaşı gözlerinden belli olmak.
 • Gözleri fal taşı gibi açılmak: Hayretten gözleri fırlamak.
 • Gözleri kan çanağına dönmek: Uykusuzluk, ağlama, çok içki içme gibi nedenlerle gözleri çok kızarmak.
 • Gözleri kapanmak:
  1. Ölmek.
  2. Çok uykusu gelmek.
 • Gözleri kararmak:
  1. Gözleri baş dönmesinden, açlıktan, aşırı yorgunluktan iyi göremez olmak.
  2. Bayılacak gibi olmak.
 • Gözleri kıvılcım saçmak: Çok öfkelenmek, gözleri çakmak çakmak olmak.
 • Gözleri parlamak: Gözünde sevinç ve istek belirtileri görülmek.
 • Gözleri sulanmak: Gözlerine yaş gelmek.
 • Gözleri süzülmek: Göz kapakları hafif kapanmaya başlamak.
 • Gözleri velfecri okumak: Gözlerinden kurnaz, şeytanca bir zeka belli olmak.
 • Gözleri yollarda kalmak: Sevilen bir kimseyi ya da geciken bir haberi, mektubu özlemle beklemek.
 • Gözlerinde şimşek çakmak: Birden çok kızmak, ansızın pek öfkelenmek.
 • Gözlerine inanamamak: Hiç umulmayan, hatıra hiç gelmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak.
 • Gözlerine uyku girmemek (gözü, gözleri uyku tutmamak): Hiç uyuyamamak.
 • Gözlerini açmak: Uyanmak.
 • Gözlerini belertmek: Gözlerini açıp dik dik bakmak.
 • (Birine) Gözlerini devirmek: Öfkeyle bakmak.
 • (Bir yere) Gözlerini dikmek: Dikkatle bakmak.
 • Gözlerini (gözünü) kaçırmak: Biriyle göz göze gelmemek için gözlerini başka tarafa çevirivermek.
 • Gözlerini kapamamak: Uyumamak.
 • Gözlerinin içi gülmek: Çok sevindiği gözlerinden belli olmak.
 • Gözlerinin içine kadar kızarmak: Utancından yüzü çok kızarmak.
 • Gözü aç: Kanmak, doymak bilmez, aç gözlü.
 • Gözü açık: Uyanık ve becerikli.
 • Gözü açık gitmek: Dilediğine eremeden, istediğini yapamadan ölmek.
 • Gözü açılmak: İyiyi kötüyü ya da işine gelenle gelmeyeni ayırt eder duruma gelmek.
 • Gözü akmak: Yaralanma ya da hastalık nedeniyle kör olmak.
 • Gözü almamak: Beğenmemek, görünüşü kendisine güven vermemek, (kendine) güvenememek.
 • Gözü arkada (ardında) kalmak: Arkada bırakılan bir şeye merak ya da ilgiyle bağlı kalmak.
 • Gözü bağlı:
  1. Aymaz, gafil.
  2. Sorup soruşturmaksızın, bakıp anlamadan.
 • Gözü bulanmak: Bulanık görmeye başlamak.
 • Gözü büyükte olmak: Büyük emeller beslemek, gözü yüksekte olmak.
 • Gözü çıkasıca: İlenme olarak söylenen bir söz.
 • Gözü dalmak: Gözünü bir noktaya dikip dalgın bakmak.
 • Gözü dışarıda: Eşiyle yetinmeyip karşı cinsten başka kimselerle ilişki kurmak hevesinde olan.
 • Gözü doymak: Çok istenen bir şeyi çokça elde ettikten sonra artık daha çoğunu istememek.
 • Gözü dönesi: Geberesi.
 • Gözü dönmek: Azgın bir isteğin ya da öfkenin etkisi altında ne yaptığını bilmez bir duruma gelmek.
 • Gözü dumanlanmak: Öfkeden gözü hiçbir şey görmez duruma gelmek.
 • (Bir şeyi) Gözü gibi sakınmak: O şeye aşırı ilgi ve özen göstermek, önemle bakıp korumak.
 • (Bir şeyi) Gözü gibi sevmek: Pek çok sevmek.
 • (Bir şeye) Gözü gitmek: Bir şeyi elinde olmayarak, rastgele görmek.
 • Gözü gönlü açılmak: Neşelenmek, ferahlamak.
 • Gözü gönlü tok: → Gönlü tok.
 • Gözü görmemek: Belli bir şeyin dışında başka bir şeyle ilgilenmemek.
 • (Birini, bir şeyi) Gözü görmez olmak: Artık ona değer vermemek.
 • Gözü hiçbir şey görmemek:
  1. Çok önemsediği bir işe bağlanıp başka hiçbir şeyle ilgilenmemek.
  2. Kızgınlığa kapılıp sonunu düşünmeden en kötü şeyleri yapacak duruma gelmek.
 • Gözü ısırmak: Bir kimseyi tanıyor gibi olmak, yüzü yabancı gelmemek.
 • Gözü ilişmek: İstemeden görüvermek.
 • Gözü kalmak: Bir şeyi beğenip elde etme arzusunu yenememek.
 • Gözü kapalı:
  1. Düşünüp taşınmayı gerekli görmeden.
  2. Dünyadan haberi olmayan.
 • Gözü kararmak:
  1. Umutsuzluğun, öfkenin ya da azgın isteğin etkisi altında ne yaptığını bilmez duruma gelmek.
  2. Başı dönmek, hafif baygınlık geçirmek.
 • Gözü kaymak:
  1. İstemeyerek bakıvermek.
  2. Gözünde hafifçe şaşılık bulunmak, gözü ara sıra hafif şaşılaşmak.
 • Gözü keskin: Çok iyi gören.
 • (Bir işi) Gözü kesmek: Bir işi yapabilme konusunda kendisinde güç ve yeterlilik bulmak, kendisine güvenmek.
 • Gözü kızmak: Zorlu, sert davranışlara girişecek ölçüde öfkelenip ateşlenmek.
 • Gözü korkmak: Acı bir denemeden sonra birinden ya da bir şeyden zarar gelebileceği kanısına varıp bir daha denemeyi göze almamak.
 • (Bir şeyin) Gözü kör olsun: (teklifsiz konuşmada) Gereksinme duyulan şeyin elde bulunmaması nedeniyle bir iş yürümediği zaman söylenir.
 • (Bir şeyde) Gözü olmak (olmamak): Bir şeyi ya da bir kimseyi elde etmek isteği beslemek (beslememek).
 • Gözü pek: Korkusuz, atılgan, pek cesur.
 • Gözü sönmek: Kör olmak.
 • Gözü sulu: (teklifsiz konuşmada) Önemsiz nedenler karşısında bile gözyaşlarını tutamayan.
 • (Bir şeye) Gözü takılmak: Dikkati çeken bir şeye ara ara ya da dalarak bakmak, gözünü ondan alamamak.
 • Gözü tok: Gözü malda olmayan.
 • Gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak, bir ayağı çukurda olmak.
 • Gözü tutmak: Güvenmek, beğenmek.
 • Gözü tutmamak: Güvenmemek, beğenmemek.
 • (Bir işi) Gözü yememek: O işi becerebileceğine aklı yatmamak.
 • Gözü yılmak: Yürek gücü sarsılmak, korkmak.
 • Gözü yolda (yollarda) kalmak: Birisinin gelmesini merak ve istekle beklemek.
 • Gözü yüksekte (yükseklerde): Yüksek emeller peşinde olan.
 • Gözüm! (Gözümün nuru): Sevgi anlatan bir seslenme sözü.
 • Gözüm çıksın (kör olsun): Bir şeyin doğruluğuna inandırmak için kullanılan ant içme sözü.
 • (Birini) Gözüm görmesin: Bana hiç görünmesin, yüzünü görmek istemem.
 • Gözün aydın!: Sevinçli bir olay dolayısıyla kullanılan bir kutlama sözü.
 • Gözünde büyümek: Bir şey, birine olduğundan büyük, zor ya da önemli görünmek.
 • Gözünde büyütmek: Önemsiz olan bir şeye fazla önem verip ondan korkar duruma gelmek.
 • (Bir kimse ya da bir şey birinin) Gözünde (şöyle ya da böyle) olmak: Ona göre öyle sayılmak.
 • (Bir şey birinin) Gözünde olmamak: Herhangi bir üzüntü ya da zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek, ilgi duyacak durumda bulunmamak.
 • Gözünde tütmek: Çok özlemek, göreceği gelmek.
 • Gözünden kaçırmamak: Dikkatle izlemek.
 • Gözünden uyku akmak: Çok uykulu olmak.
 • Gözüne bakmak: → Gözünün içine bakmak.
 • Gözüne çarpmak: Rastlantıyla görmek.
 • Gözüne dizine dursun!: Nankörlük eden kimseye karşı söylenen kötü dilek, beddua sözü.
 • (Birinin) Gözüne girmek: Sevgi, güven ve ilgisini kazanmak.
 • Gözüne hiçbir şey görünmemek: Kendi derdi dolayısıyla hiçbir şeye değer vermemek, her türlü tehlike karşısında ilgisiz kalmak.
 • (Bir şey) Gözüne ilişmek: Bir şeyi rastgele görmek.
 • Gözüne kestirmek:
  1. Başarabileceğini ummak.
  2. Beğenisine uygun bulmak.
 • Gözüne sokmak: Bir kimsenin göremediği ya da bulamadığı bir şeyi, ona sert bir tavırla göstermek, görmeye mecbur etmek.
 • Gözüne uyku girmemek: Uyuyamamak, uykusuz kalmak.
 • (Kendi) Gözünü açmak: Uyanık, dikkatli bulunmak.
 • (Birinin) Gözünü açmak: Görüşünü değiştiren bilgi edinmesini sağlamak, uyarmak, gerçeğe yöneltmek.
 • (Bir yerde) Gözünü açmak: Orada iken aklı ermeye başlamak.
 • Gözünü ağartmak: Dik dik bakmak, bakışını sertleştirmek, suratını asmak.
 • (Bir şeyden) Gözünü ayırmak: Bir şeye bakmaktayken gözünü başka tarafa çevirmek.
 • (Birinin) Gözünü bağlamak: Akıl ve duygularını yanıltmak, doğruyu göremez duruma getirmek.
 • (Bir şeyin) Gözünü çıkarmak: (teklifsiz konuşmada)
  1. İyisi dururken kötüsünü seçmek.
  2. Bir işi çok kötü bir biçimde yapmak.
 • Gözünü daldan budaktan (çöpten) esirgememek (sakınmamak): Olur olmaz tehlikelere aldırmamak, tehlikelerden korkmamak.
 • Gözünü dikmek: Gözünü ayırmadan bir yere bakıp durmak.
 • Gözünü doyurmak: Bol bol vermek.
 • Gözünü dört açmak: Çok dikkatli ve uyanık bulunmak.
 • Gözünü gözüne dikmek: Birinin gözüne sürekli olarak bakmak.
 • Gözünü kırpmamak: Hiç uyuyamamak.
 • Gözünü kan bürümek: Adam öldürecek ölçüde öfkelenmek.
 • (Birinin) Gözünü korkutmak: Yıldırmak.
 • Gözünü sevdiğim: Sevgi anlatmak için kullanılır.
 • Gözünü seveyim: (teklifsiz konuşmada) Rica, sevgi ya da hafifçe kınama sözü olarak kullanılır.
 • Gözünü toprak doyursun: Kendisinde olan ya da kendisine verilen şey ne kadar çok olursa olsun, bunu az bulan aç gözlü kimseler için ilenme olarak söylenir.
 • Gözünü yummak: Ölmek.
 • (Bir şeye) Gözünü yummak: Görmezlikten gelmek.
 • Gözünün bebeği gibi sevmek: Pek çok sevmek.
 • Gözünün çapağını silmeden: Sabahleyin uyanır uyanmaz.
 • Gözünün içine baka baka: Cesaret ve soğukkanlılıkla.
 • (Birinin) Gözünün içine bakmak:
  1. Bir kimsenin üstüne titremek.
  2. Buyruğunu yerine getirmeye hazır bulunmak.
  3. Bir arzusunun yapılması için gözleriyle birine yalvarır durum almak.
 • Gözünün kuyruğuyla (ucuyla) bakmak: Belli etmemeye çalışarak yandan bakmak.
 • Gözünün önünden gitmemek: Hep görür gibi olmak, bir türlü unutamamak.
 • (Birine) Gözünün üstünde kaşın var dememek: Birinin her davranışını hoş görmek, alınmasına yol açacak hiçbir şey söylememek.
 • (Birinin) Gözünün yaşına bakmamak: (deyiminin anlamı) Hiç acımamak, sızlanmasına aldırış etmemek.
 • (Bir şeye) ... gözüyle bakmak: (Bir şeye) ... gibi bakmak: Sorunlara çözülemez gözüyle bakmak, baştan teslim olmak anlamına gelir.
 • Gözüyle görmek: Görmüş olduğunu kesinlikle, inandırıcı olarak belirtmek.

Bakınız: Göz İle İlgili Atasözleri
( 16 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 16


Anonim:
Bence çok güzel . Buradan bilmediğim konuları araştırıyorum . Çok teşekkür ederim.
26/2/16 10:23
Anonim:
Katılıyorum çok güzel.
26/2/16 10:30
Anonim:
Tavsiye ederim.
26/2/16 10:24
Anonim:
Çok güzel emeğinize değmiş ve buradan emeği geçen herkese teşekkürler.
26/2/16 10:28
Sbmdjzhz:
Ay cok saglun
11/10/16 19:04
Anonim:
bu site süper
28/9/17 20:01
Anonim:
İğrenç😧😒😒
3/12/18 16:39
Anonim:
Sizede tavsiye ederim mukemmel
11/1/20 12:34
Anonim:
Cok emek ister ben odevimi yaptim bu yeri kim yaptiysa tesekkur ederi😊😊😊😊
11/1/20 12:36
Burcu:
Çok güzel bir şey istediğim şeye istediğim kadarını buldum çok sağolun
7/10/20 19:28
Anonim:
Benim için çok güzel bir site
23/2/21 13:10
Anonim:
Çok güzel
19/4/22 21:13
Anonim:
Çok iyi bir site ne zaman ödevim olsa buraya giriyorum

Emeginize saglık
15/5/22 20:13
Anonim:
Efso
15/5/22 20:14
Anonim:
Arkadaş burayı bol bol kulanaın adım mı girmeye uşendim adım mühitin soyadımçakmak
15/5/22 20:15
Anonim:
efso ödevlerimi burdan bakıyorum
19/4/23 10:12